Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Na wieki wieków , ogień wieczny
#1
żeby pomóc sobie w tych tematach warto , zaznajomić się z tematem duszy : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=236

Ogień wieczny \ nieugaszony = ogień gehenny \gehenna = jezioro ogniste = druga śmierć.

Wszystkie te zwroty to synonimy.Mateusza 18:8 mówi o ogniu wiecznym co odpowiada ogniu nieugaszonemu z Marka 9:43-47 , ogień wieczny jest użyty wymiennie z gehenną ognistą - Mateusza 18:9.Mateusza 25:41 - ogień wieczny jest zgotowany diabłu i jego aniołom co prowadzi nas do jeziora ognistego / jeziora z ognia i siarki gdzie wrzucone będą diabły - Objawienie Jana 20:10 , a jezioro to , to druga śmierć - Objawienie Jana 20:14 , Obj 21:8 , Obj 2:11.
Jeśli ogień wieczny oznacza nigdy niegasnący ogień i nieustające niszczenie czy męczenie kogoś to w Biblii są sprzeczności , ale wiemy z innych Pism że ogień wieczny ma inne działanie - więc ogień ten oznacza długotrwałe lub nieodwracalne zniszczenie , bo tak pokazują Pisma i wyrażnie zaznaczone przykłady / wzory tego ognia wiecznego.

, "jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki (aion) według porządku Melchisedeka" Hebrajczyków 5:6 - "Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki (olam) według porządku Melchisedeka" Psalm 110:4 - grecki aion - strong 165 jest odpowiednikiem hebrajskiego olam - strong 5769.Te słowa same w sobie nie oznaczaja wieczności ale ich podstawowym znaczeniem jest nieokreślony okres czasu , który trwa tak długo jak pozwalają warunki np czas trwania człowieka czyli aż do śmierci.Aby stwierdzić do jakiego okresu odnosi się tak aion , olam lub przymiotnik aionios - strong 166 , trzeba spojrzeć na kontekst lub poszukać niezbędnych informacji w innych księgach biblijnych.Przykłady pokazujące że olam i aion nie oznaczają same w sobie wieczności :
2 Mojżeszowa 21:6 - człowiek któremu przekuto ucho miał być niewolnikiem na zawsze (olam - tak długo jak żył) , Jozuego 24:2 - jeśli olam to wieczność to jak przed wiecznością Abraham i jego ojciec Terach mogli mieszkać za rzeką ? , 1 Samuela 1:22 - Samuel miał zostać przed PANEM w Sylo na zawsze (olam - tak długo jak żył Samuel) , 2 Królewska 5:27 - trąd miał dotknąć Gehaziego i jego potomstwo na zawsze - (olam - czyli tak długo jak żyli) , 1 Samuela 27:12 - Dawid miał być wg Akisza jego sługa na zawsze (olam - aż do śmierci) , Mateusza 12:32 - ani w tym ani w przyszłym wieku (jeśli aion to wieczność to jest ona jedna więc jak może być w przyszłej wieczności) , Mateusza 13:39-40 - nie koniec świata ale koniec wieku w tej przypowieści świat jest określony innym greckim słowem - kosmos , Efezjan 2:7 - w przyszłych wiecznościach ? jak wieczność może występować w liczbie mnogiej Wink.
Przykładów jest dużo więcej : Olam : 1 Mojżeszowa 6:4 , 1 Moj 17:13 , 1 Moj 49:26 , 2 Mojżeszowa 19:9 , 27:21 , 29:9 , 29:28 , 40:15 , 3 Mojżeszowa 7:34 , 10:15 , 25:46 , 5 Mojżeszowa 15:17 , 32:7 , 33:15 , Jozuega 4:7 , 1 Samuela 20:15 , 20:23 , 27:8 , 2 Samuela 12:10 , 1 Królewska 8:13 , 9:3 , 2 Królewska 5:27 , 1 Kronik 15:2 , 2 Kronik 6:2 , Hioba 22:15 , 40:23 , Księga Psalmów 30:7 , 44:9 , 73:12 , 77:6143:3 145:13 , Przypowieści Salomona 8:23 , 22:28 , 29:10 , Kaznodziei Salomona 1:10 , 12:5 , Izajasza 34:10 , 42:14 , 44:7 , 57:11 , 58:12 , 61:4 , 63:9 , 63:11 , 63:19 , Jeremiasza 2:20 , 5:15 , 17:4 , 28:8 , Treny 3:6 , Ezechiela 25:15 , 26:20 , 35:5 , 36:2 , Amosa 9:11 , Micheasza 7:14 , Habakuka 3:6 , Malachiasza 3:4

Aion - Mateusza 13:22 , 13:49 , 24:3 , 28:20 , Marka 4:19 , 10:30 , Łukasza 1:70 , 16:8 , 18:30 , 20:34-35 , Dzieje Ap 3:321 , Rzymian 12:2 , 1 Koryntian 1:20 , 2:6-8 , 3:18 , 10:11 , 2 Koryntian 4:4 , Galacjan 1:4 , Efezjan 1:21 , 2:2 , 3:9 , 6:12 , Kolosan 1:26 , 1 Tymoteusza 6:17 , 2 Tymoteusza 4:10 , Tytusa 2:12 , Hebrajczyków 1:2 , 6:5 , 9:26 , Judy 1:25.Aionios - Rzymian 16:25 , 2 Tymoteusza 1:9 , Tytusa 1:2 , Filemona 1:15.Często aion przetłumaczono na świat lub światy ale na przykładzie Mateusza rozdział 13 takie podejście nie zawsze jest słuszne.
Jeśli rzeczownik oznacza nieokreślony czas to również przymiotnik od niego wyprowadzony oznacza nieokreślony czas , ten czas jak pisałem można rozpoznać tylko po kontekście.

Ogień wieczny to ogień który będzie w jeziorze ognia a więc w tych przypadkach ogień aionios (wieczny) jest równy słowom : AIONAS TON AIONON - chodzi mi tylko o 3 teksty które powiązane są z ogniem i jego skutkami czyli : Objawienie Jana 14:11 , Obj 19:3 i 20:10 - w tych 3 przypadkach aionas ton aionon nie oznacza nieskończonego czasu spalania , nie oznacza że ogień będzie płonął przez wieczność to jest bez końca.Podane nam zostały celowo proste i przejrzyste przykłady "ognia wiecznego" wg których trzeba odczytać te trzy fragmenty Objawienia Jana , bo po to nam zostały właśnie dane na przykład i jako wzór przyszłej kary.Aionas ton aionon w tych 3 przypadkach odnosi się do skutków , efektów a nie do długości czasowej samego procesu niszczenia.Jeśli każda sprawa ma opierać sie na dwóch lub trzech świadkach to tylu ich będzie a nawet więcej Wink

1 świadek ) "tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to" Judy 1:7 - zniszczenie , unicestwienie miast a przez to ich mieszkańców jest PRZYKŁADEM ponoszenia kary ognia wiecznego.Juda nie widział mieszkańców Sodomy , Gomory i okolic i my również ich nie widzimy ale unicestwione miasta i okoliczne pustkowia są żywym przykładem kary ognia wiecznego po dziś dzień i o tym pisał Juda a nie o mieszkańcach - to co widzialne jest tu przykładem.Gdyby męki w hadesie czy piekle były prawda jak to głoszą niektóre organizacje to w Piśmie mielibyśmy o tym proste i jasne relacje np tego typu : "mieszkańcy Sodomy i Gomory i okolicznych miast są przykładem kary ognia wiecznego bo teraz już płoną w hadesie/piekle i będą płonąć i cierpieć nadal bez końca" Wink , nic podobnego nie ma tu ani nigdzie indziej , ogień wieczny który zabił ludzi i spalił miasta wygasł kiedy wszystko strawił i obrócił w popiół , przykład obrazuje że taka samo będzie w przyszłości , bezbożny świat i jego obywatele zostaną zniszczeni.

2 świadek ) : "miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna (obrócił w popiół) i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne" 2 Piotra 2:6 - słowo PRZYKŁAD to hupodeigma - strong 5262 a oznacza : wzór , przykład , model.Ta zagłada , zniszczenie JEST WZOREM I PRZYKŁADEM PRZYSZŁEJ KARY KTÓRA DOTKNIE TYCH ODRZUCILI BOGA a WYBRALI GRZESZENIE - spotka ich zagłada , unicestwienie - Piotr nazywa to przykładem , wzorem i ja mu wierzę a nie ludziom którzy powtarzają nauki o nieśmiertelnej duszy czy wiecznych torturach , duchowych cierpieniach itp.Piotr nie mówi że przykładem jest palenie się mieszkańców Sodomy , Gomory w hadesie czy piekle ale mówi o unicestwieniu.

3 świadek) : "Bo jest to dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem. (9) Toteż potoki Edomu zamienią się w smołę, a jego glina w siarkę, a jego ziemia stanie się smołą gorejącą: (10) ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie, jego dym wznosić się będzie zawsze; z pokolenia w pokolenie będzie pustynią, po wiek wieków nikt nie będzie nią chodził" Izajasza 34:8-10 - Objawienia Jana 14:11 , 19:3 właśnie kieruje nas do tych fragmentów Izajasza , które pokazują co oznaczają słowa z Objawienia Jana , jak trzeba je interpretować.
Jeśli ktoś to proroctwa Iz 34:1-17 odnosi tylko do przeszłości ten dziś widzi że Edom nie płonie , ale ja uważam że te słowa odnoszą sie do przyszłości i mówią o zniszczeniu światowego systemu i o zagładzie bezbożnych.Często w starym testamencie pod nazwami państw w perspektywie czasów ostatecznych kryję się cały świat Wielki Babilon - przyszłe państwo antychrysta tak jest np w przypadku starotestamentowego Babilonu , Egiptu , Tyru czy Edomu - proszę sobie porównać Izajasza 63:1-6 z Objawieniem Jana 14:20 i Obj 19:15.
Słowa z Izajasza 34 mówią o dniu pomsty Pana czyli dzień DZIEŃ GNIEWU - proszę porównać Iz 34:1-4 z Objawieniem Jana 6:13-14 i Obj 6:17 i o tym samym dniu Pańskim pisał Piotr że cała ziemia spłonie / wszystkie działa ludzkie - 2 Piotra 3:10-12.W związku z tym wszystkim mowa o nie gasnącej smole , wiecznym dymie to mowa o całym świecie - jeśli uznamy że Iz 34:9-10 mówi o tym że cała ziemia będzie płonąć wiecznie i dym będzię wieczny na całej ziemi to jest to absurd , bo przecież po zniszczeniu ma nastać nowa ziemia i o tym Piotr wspomina również - 2 Piotra 3:13.Widzimy więc że wieczny oznacza wieczne skutki wywołane ogniem , a nie wieczny proces spalania.Unicestwienie obecnego świata i ludzkich dzieł będzie trwałe i bezpowrotne , zostaną one zastąpione Bożymi dziełami i nowa ziemią ale tamta ziemia / system która będzie zniszczona nadal taka będzie choć ogień już nie będzie płonął , dym nie będzie się wydobywał - po prostu przeminie bezpowrotnie - myślę że każdy rozumie w jakim sensie zniszczenie będzie wieczne - w sensie unicestwienie i bezpowrotnego przeminięcia.

4 świadek) : "prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego; osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, i pomścił na niej krew sług swoich. (3) I rzekli po wtóre: Alleluja! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków (AIONAS TON AIONON)" Objawienie Jana 19:2-3 - Bóg osądzi wszetecznice za pośrednictwem zwierzęcia i 10 królów którzy m.in ją spalą ogniem - Objawienie Jana 17:16-17.Wg logiki osób wierzących w nieśmiertelne dusze lub niekończące sie męczarnie , nierządnica musi być niezniszczalna , ogień będzie ją palił ale nigdy nie spali , przez co i dym wznoszący sie na wieki wieków jest dosłownym niekończącym sie dymem z dosłownego niekończącego się pożaru który nawet na nowej ziemi będzie istniał Smile
Jednak ja wierze w inny scenariusz , w ten ukazany w przykładach Piotra , Judy czy w księdze Izajasza , czyli że ogień wieczny będzie płonął tak długo jak długo będzie coś co spalenie , kiedy ogień wszystko pochłonie ogień wygaśnie a dym AIONAS TON AIONON - na wieki wieków , razem z ogniem zniknie , bo nie oznacza tu nieskończonego czasu , ale określony czas , przez obiekt poddany spalaniu.Tak samo będzie z zagładą wielkiego babilonu (zniszczenie nierządnicy a zniszczenie wielkiego babilonu to dwie różne rzeczy w dwóch różnych czasach)mimo że ogień od Boga go dotknie to ten ogień będzie wieczny tylko w swoich skutkach - zniszczenie będzie wieczne ale to nie oznacza że sam ogień nigdy nie zgaśnie - wielki babilon nie będzie płonął wiecznie , wg Objawienia 18:21 nigdy już go nie będzie.

Tak jak dym wznoszący się z nierządnicy na AIONAS TON AIONON nie oznacza nieprzerwanego pożaru i niezniszczalności nierządnicy , tak samo dym cierpenia /męki bezbożnych który też będzie sie wznosił na AIONAS TON AIONON nie oznacza niekończącej się męczarni ani wiecznego życia bezbożnych.

W jednym i drugim przypadku "na wieki wieków" oznacza ograniczony czas ponieważ obiekty same w sobie są ograniczone - ani nie są niezniszczalne , ani nie są nieśmiertelne.Aionas ton aionos w naszym rozumieniu wieczności , nieskończoności odnosi się obecnie tylko do BOGA OJCA I SYNA JEZUSA - 1 Tymoteusza 6:16 , natomiast ludzie nieśmiertelność otrzymają dopiero w przyszłości i będzie to dotyczyło TYLKO sprawiedliwych i będzie to darem - Rzymian 2:7 , 1 Koryntian 15:49-56 , Łukasza 20:36 - Obj Jana 20:6.
Zmartwychwstali niesprawiedliwi nie będą mieć w sobie żadnej nieśmiertelnej cząstki , tak jak i my dzisiaj wszyscy nie mamy w sobie nic nieśmiertelnego.Niesprawiedliwi zostaną pożarci przez ogień , zostaną zabici , unicestwieni w krótkim czasie - bo jak długo może śmiertelnik płonąć żywcem zanim nadejdzie śmierć ? jest to krótki czas.Ogień wieczny będzie płonął tak długo jak będzie miał coś do zniszczenia , męka będzie trwała tak długo jak śmiertelnik wrzucony do ognia będzie żył i odczuwał ból - tyle właśnie będzie się wznosił jego dym męki.
Kiedy Sodoma i Gomora i okoliczne miasta , zostały dotknięte ogniem i siarką , Abraham gdy zobaczył je , ujrzał że : " I spojrzawszy na Sodomę i Gomorę, i na całą tę okolicę, ujrzał, że dym wznosił się z ziemi, jak dym z pieca" 1 Mojżeszowa 19:29 , ale wiemy że ogień mimo że był wieczny , zgasł kiedy stawił wszystko - jeśli ogień był wieczny to można powiedzieć że i dym był wieczny , ale i on się skończył wraz z zagaśnięciem wiecznego ognia - skutki są wieczne a nie sam proces.Bezbożni zostaną unicestwieni bez najmniejszej szansy na zmartwychwstanie.

5 świadek ) : "jeżeli mnie nie usłuchacie, aby święcić dzień sabatu i aby nie nosić ciężarów, gdy wchodzicie do bram Jeruzalemu w dzień sabatu, to Ja rozniecę w jego bramach ogień i pochłonie pałace Jeruzalemu, i nie zgaśnie." Jeremiasza 17:27 - nie jestem adwentystą Wink , ogień ten naprawdę dotknął Jerozolimy ale ani nie płonął w czasach kiedy PAN JEZUS przybył do Jerozolimy ani również dzisiaj Jerozolima nie płonie.Mimo że póżniej Jerozolima została odbudowana to ta spalona przeminęła , nie została uratowana - nikt nie przerwał dzieła zniszczenia.Przed nieugaszonym ogniem ostrzegał tak Jan Chrzciciel jak i PAN JEZUS : Mateusza 3:12 , Marka 9:43 , 9:45 , Łukasza 3:17 - jak wyżej pisałem ogien nieugaszony i ogień wieczny to synonimy.Tak jak ogień wieczny-nieugaszony spalił Sodomę i Gomorę , tak jak spalił Jerozolimę , tak również spali w przyszłości bezbożnych tak że ich w ogóle nie będzie.
Kiedy nieugaszony ogień pochłaniał Jerozolimę to był nie do zagaszenia przez jej mieszkańców , żadne stworzenie nie mogło go ugasić i uratować nawet jednego domu , kiedy ogień pochłonął , zniszczył wszystko wygasł samoistnie i tak będzie w przyszła karą - kiedy ogien pochłonie bezbożnych , wygaśnie.Hebrajskie nie ugaszony składa sie z dwóch słów , które występują m.in w 3 Mojżeszowej 6:12-13 , Ezechiela 21:3-4 , Amosa 5:6 , (czasy ostateczne - Izajasza 34:10 , Izajasza 66:24)

6 świadek ) : "Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie" Izajasza 66:24 - słowa PANA JEZUSA z Marka 9:44 , 46 - które odnoszące się do robaków , to nawiązanie do słów z Izajasza 66.Gdy do gehenny wrzucano zwłoki to czasami wpadały w miejsca gdzie akurat nie sięgał ogień i wtedy dzieła zniszczenia dokonywały robaki - PAN JEZUS mówiąc o przyszłej karze nawiązał do dobrze znanego ówczesnym Izraelitom miejsca i sposobu zniszczenia - robaki czy ogień pochłaniały tam zwłoki i o zwłokach w ostatecznej gehennie mówi tez Izajasz , nie opisuje on żywych ludzi jedzonych przez robaki ale zwłoki na których żeruje robactwo , robaki ich nie zginie / czy nie umiera dopóki jest pożywka - robaki jedzą ciała , rozmnażają się , składają jaja , z których wykluwają się następne pokolenia i proces tak trwa dopóki ciało nie zostanie całkowicie zjedzone - w tym sensie trzeba rozumieć robak nie umiera , ponieważ nikt nie przerwie tego procesu , tak jak nikt nie przerwie spalanie przez ogień - tylko pochłonięcie wszystkiego spowoduje że ogień wieczny wygaśnie a robaki przeminą . Chyba ze ktoś wierzy w niekończące się zwłoki ludzi które to zwłoki robaki będą jeść i jeść a mięsa nigdy nie będzie brakować Wink .Gdy do Gehenny przestano wrzucać śsmieci czy zwłoki , ogień wygasał a robactwo przemijało.

7 świadek ) : "A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków" Objawienie Jana 20:10 - w przypadku tłumaczenie np Biblii warszawskiej czy gdańskiej ten werset jest błędnie przetłumaczony powinien być czas przeszły : "gdzie zwierzę i fałszywy prorok BYLI" - słowo jest wzięto z błędnie rozumianego kontekstu przy czym pominięto gramatykę oraz inne księgi : http://tnij.org/spuu , niektóre angielskich tłumaczeń prawidłowo oddaje BYLI a nie SĄ : http://bible.cc/revelation/20-10.htm

Dlaczego więc do diabła jest użyta liczna mnoga ? jest to tzw metonimia ,czyli figura retoryczna - zamiennia / przenośnia np Rebeka kiedy nosiła w łonie Jakuba i Izaaka , powiedziano jej że w jej łonie są dwa narody /ludy a dosłownie tak nie było , tak samo pod słowem diabeł kryją się wszelkie diabły / demony.Inne mozliwości prowadzą do absurdy bo nie pokazują kary na innych diabłach oraz dochodzi do sprzeczności : "gdzie byli i gdzie będą" to skrajności które są bezsensem - wykluczają się , poza tym między tymi wyrazami mija około 1000 lat.Poza tym aby roztrzygnąc na 100 % warto zajrzeć do innych Pism a wg niech demony zostaną unicestwione : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=138

.........

, 1) PROCES : spalanie

2) Środek użyty w procesie : ogień

3) obiekty poddane procesowi : dzieła ludzkie , ludzie i demony

4) Efekty procesu : zagłada \ unicestwienie

Sam proces oraz np środek użyty w procesie np ogień nie trwają nieskończenie ,ponieważ obiekty nie są niezniszczalne i nieśmiertelne , więc nie sam proces jest wieczny ale jego skutki , tylko skutki czyli bezpowrotne unicestwienie będą miały niekończący się wymiar czasowy

INNE PRZYKŁADY :

Objawienie Jana 22:3 - w nowym niebie i ziemi nie będzie już nic przeklętego , a więc nie będzie przeklętych ludzi i diabłów , nie będzie skutków przekleństwa.Objawienie 21:4 - nie będzie już krzyku , boleści i smutku - jeśli wg zwolenników piekła ludzie mają tam być torturowani lub oddaleni od Boga to będą się smucić , czuć ból i będą krzyczeć - jednak Objawienie inaczej mówi , ten przykład również pokazuje na unicestwienie.

, " będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka" Objawienie Jana 14:10 - anioł - aggelos to posłaniec , tymi posłańcami były i są tak duchy jak i ludzie , w przyszłości ludzie również będą posłańcami (mam na myśli rodzaj posługi a nie budowę ludzkiej istoty) - Łukasza 20:36 , święci mają sądzić świat i anioły (demony) - 1 Koryntian 6:2-3 , a więc mamy wierzyć że PAN JEZUS razem ze zbawionymi i aniołami(duchami) będą patrzeć przez nieskończoność na katorgi ? czy może oznacza to że np zbawieni będą brać udział przy wykonywaniu wyroku śmierci - Malachiasza 3:21 - sprawiedliwi mają podeptać bezbożnych którzy staną się prochem pod ich nogami.
Sąd i wyrok nadejdzie wraz z PANEM JEZUSEM , więc na jakiej podstawi ktoś kogoś umieszcza w hadesie czy w tzw piekle , raju , zanim nadejdzie wyrok ? Pismo mówi że wyroki i sądy to kwestia przyszłości - Mateusza 12:39-42 , Mateusza 19:28 , Łukasza 14:14 , Objawienie Jana 22:11 , 2 Piotra 2:9 (niektórzy bezbożni dożyją Sądu ,o tym mowa też np w Mateusza 25) , 2 Piotra 2:12 -13 (bezbożni maja poginąć jak zwierzęta w ramach kary \odpłaty , czy zwierzęta też są w ogniu lub będą w ogniu przez nieskończoność ?).2 Piotra 2:4 - cześć z upadłych aniołów obecnie umieszczona jest w wiezieniu a nie w ogniu i oczekują na sąd , podobnie mówi Judy 1:6.

,"Poniosą oni karę: zatracenie (OLETHRON - zniszczenie , zagłada) wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego" 2 Tesaloniczan 1:9 - to się zgadza z dziesiątkami innych fragmentów mówiących o zagładzie , zniszczeniu , śmierci itp : "Ale niezbożni poginą, a nieprzyjaciele Pańscy, jako tłustość barania z dymem niszczeje, tak oni zniszczeją" Psalm 37:20 - czy tłuszcz barani palił się w nieskończoność ? nie , tak samo unicestwieni będą bezbożni.Jest dużo o tym w Biblii że bezbożnych poprostu nie będzie , nawet jak ktoś ich będzie szukał to ich po prostu nie będzie zostaną unicestwieni : "pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było" Abdiasza 1:16 , "będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. (12) Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą, będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują" Izajasza 41:11-12
, "Widziałem okrutnego bezbożnika, Rozpierającego się jak cedr Libanu. (36) Ale przeminął i nie ma go, Szukałem go, ale nie można było go znaleźć" Psalm 37:36
, "Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień, nie potrafią uratować swojego życia z płomieni" Izajasza 47:14
, "I ludy będą spalone na wapno, ścięte jak ściernie, które spłoną w ogniu.... (14) Grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych. Kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? " Izajasza 33:12,14 - ludzie będą spaleni jak wapno , żaden z nich nie zachowa życia.

2 Piotra 3:9 - "Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania" - nie chodzi tu o doczesną śmierć bo ona dotyka jak narazie wszystkich ale chodzi tu o wieczna śmierć , wieczne unicestwienie.Bóg jest sprawiedliwy ale i kocha ludzi , unicestwienie jest tak sprawiedliwe jak i miłosierne , całkiem inaczej wygląda wg mnie sprawa z naukami katolickimi i częścia nauk innych kościołów które głoszą wieczne życie w ogniu lub w jakiś innych miejscach kary.

, " Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień - mówi Pan Zastępów - tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki" Malachiasza 3:19 - ciernie spłoną , porównanie do cierni ukazuje zagładę - unicestwienie a nie nieustanne spalanie , ciernie spalają się ,a nie płoną bez końca - z tych bezbożnych nic nie zostanie , ani gałązka ani korzeń tak że się nie odrodzą a raczej nie zostaną odrodzeni. Mateusza 3:12 - plewy mają spłonąć , Mateusza 13:30 - kąkol również ma być spalony.Objawienie Jana 20:9 - ogień spadnie z nieba i pożre bezbożnych na powierzchni ziemi.

, "I śmierć, i piekło (hades) zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć" Objawienie Jana 20:4 - czyli śmierć i hades (grób , niebyt) będą męczone przez wieki wieczne - czy może druga śmierć to unicestwienie - wtedy opis wrzucenia tam śmierci i hadesu ma sens.
Hebrajczyków 6:2 - "nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym" - jeśli wg wielu osób ogień wieczny oznacza wieczny w czasie a nie skutkach to wg tych kryteriów sąd wieczny będzie obradował w nieskończoność ale nigdy nie zapadnie wyrok - co oczywiście jest absurdem.Podsumowując : Aion , olam , aionios nie oznaczają same w sobie wieczności ale czas nieokreślony , który się określa po kontekście , innych Pismach.Jest bardzo dużo przypadków że te słowa lub ich liczna mnoga oznacza nieskończony czas ale tylko wtedy gdy odnoszą się do BOGA OJCA i BOGA OBJAWIONEGO JEZUSA.Ludzie otrzymają nieśmiertelność dopiero przy przyszłym zmartwychwstaniu sprawiedliwych- wiec aion czy olam , aionos w stosunku do zbawionych po zmartwychwstaniu oznacza nieśmiertelność ale użyte do nas obecnych ludzi czy zmartwychwstałych niesprawiedliwych oznacza to ograniczony czas , bo jesteśmy śmiertelni , również niesprawiedliwi wzbudzeni będą śmiertelni - nie otrzymają daru życia wiecznego , ten dar otrzymają jedynie sprawiedliwi.Tak samo sprawa wygląda z tytułowym AIONAS TON AIONON kiedy jest użyte do OJCA i SYNA oraz przyszłych zbawionych (zmartwychwstałych/ przemienionych) oznacza to ich naturę nieśmiertelną ale gdy jest użyte w stosunku do rzeczy znikomych jak obecni śmiertelni ludzie , miasta , ludzkie rzeczy to oznacza ograniczony czas trwania np ich mąk - czas trwania np ich cierpienia / męki jest jak pokazuje Pismo ograniczony przez ich śmiertelna i zniszczalną naturę.Opisy te pokazują wieczna , bezpowrotna zagładę - kiedy ogień wieczny spopieli wszystko wygaśnie tak jak jest to w przykładach "sodomy i Gomory", podobnie jest jak pisałem z mękami , dymem.Miasto wytrzyma może w ogniu jeden dzień , śmiertelnik minuty , może godziny ale nie więcej.Przyszły światowy system /dobrobyt ma być zniszczony w jedną godzinę - Objawienie Jana 18:17 - nie wiem czy chodzi o dosłowne 60 minut ale faktem jest że to zniszczenie będzie bardzo szybkie.

Przykładów na wieczną śmierć , zagładę , unicestwienie jest dużo więcej - lista przykładów z nowego i starego testamentu : http://tnij.org/spwq
Odpowiedz
#2
"eternal fire Jeremiah 17:27" : https://www.google.pl/search?q=eternal+fire+Jeremiah+17:27&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=7AinVNuyF8nkaqXFgcAH

,
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości