Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Islam, wersety z koranu
#1
http://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x17806/stycznia-dzien-islamu-w-kosciele-katolickim-w-polsce/ : "Przełomowe znaczenie dla dialogu chrześcijan z wyznawcami religii niechrześcijańskich miał Sobór Watykański II, podczas którego podkreślano, że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w Boga jedynego."


, Jan Paweł 2 : "My, chrześcijanie i muzułmanie, mamy wiele rzeczy wspólnych jako wierzący i jako ludzie. Żyjemy w tym samym świecie, naznaczonym wieloma znakami nadziei, ale również wieloma znakami budzącymi obawy. Abraham jest dla nas tym samym wzorem wiary w Boga, poddania się Jego woli i ufności w Jego dobroć. Wierzymy w tego samego Boga, Boga Jedynego, Boga Żyjącego, Boga, który stwarza wszechświat i swoje stworzenia doprowadza do doskonałości." - http://religie.wiara.pl/doc/814633.My-chrzescijanie-i-muzulmanie-mamy-wiele-rzeczy-wspolnych-jako

Jan Paweł 2 pocałował koran : "Niewielu zna ten gest Jana Pawła II. Nie ma go w papieskich biografiach ani w albumach fotograficznych, milczy na jego temat KAI i polska wersja "L'Osservatore Romano". To zdumiewające! Wszyscy zachowują się tak, jakby go nigdy nie było.
A przecież był. W internecie można nawet znaleźć dokumentującą go fotografię. Wyraźnie na niej widać Jana Pawła II, jak całuje Koran." - http://wiadomosci.onet.pl/jp2/5168,1702,1319411,text.html - "Niemniej - mówił Papież przez cały swój pontyfikat także do wyznawców islamu - ,,jesteśmy dziećmi jednego Boga”: ,,Wasz Bóg i nasz Bóg to jeden i ten sam Bóg, a my jesteśmy braćmi i siostrami w wierze Abrahama”. Patrząc z tej perspektywy, ów pocałunek złożony na świętej księdze muzułmanów nie był znakiem jakiegoś relatywizmu czy zrównania religii, ale hołdem złożonym Temu, który rozsiewa semina Verbi (,,nasiona Słowa”), ,,obecne we wszystkich religiach” [podkreśl. moje], również w Koranie, bo i on ,,odbija promień owej Prawdy, która oświeca każdego człowieka”.
To dlatego Jan Paweł II - bez butów, jak każe islamski obyczaj - wszedł do meczetu Omajjadów w Damaszku. I znów, tak samo jak przy ucałowaniu Koranu, w pierwszych komentarzach zapowiadających tę wizytę usiłowano ją pomniejszyć (,,Papież zwykł zawsze oglądać godne uwagi obiekty architektury”). A on wyraźnie dał do zrozumienia, że uważa ów meczet za ,,miejsce Boga”.
To dlatego w Betlejem przerwał liturgię Mszy świętej, gdy - tuż po homilii - rozległ się śpiew muezina wzywającego swych współwyznawców do modlitwy. A potem (podaję tę informację za Andreasem Englischem) tę modlitwę skomentował, a nawet w pewien sposób do niej się włączył, mówiąc: ,,Allah akbar” (,,Bóg jest wielki”).
To dlatego marzył ponoć o... pielgrzymce do Mekki."


_______
Koran ewidentnie pokazuje, że islam jest sprytnym narzędziem m.in antychrześcijańskim. Jeśli ktokolwiek ukazał się Mahometowi to nie był to Gabriel ani żaden inny anioł podległy Bogu, ale był to szatan który przybrał postać anioła światłości : "I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości." - 2 list do Koryntian 11:14.
Nie możliwe aby BÓG posłał swojego anioła do Mahometa czy kogokolwiek innego aby przekazywał nauki sprzeczne ze swoimi, nauki które są często sprzeczne z przykazaniami miłości, które zaprzeczają ofiarnej śmierci na krzyżu, boskości Pana Jezusa i mówią aby Bóg zwalczył chrześcijan.słowa mówiące same za siebie : koran, sura 9:30 : "Żydzi powiedzieli: "Uzajr jest synem Boga." A chrześcijanie powiedzieli: "Mesjasz jest synem Boga." Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!"

koran zaprzecza ofiarnej śmierci PANA JEZUSA i Bożemu planowi zbawienia, koran sura 4:157-158 : "I za to, że powiedzieli: "zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga" - podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością. 4:158 Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do Siebie! Bóg jest potężny, mądry!"

koran zaprzecza boskośi Pana Jezusa i Jego odwiecznej preegzystencji : koran sura 3:59 : "Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu, a następnie powiedział do niego: "Bądź!" - i on jest."


,koran - Sura 5:17 : "Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn Marii!"

,koran sura 5:72 : "Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg - to Mesjasz, syn Marii!" A Mesjasz powiedział: "Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!" Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników!"

, koran Sura 5:51 : "O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych!"

, koran, Sura 2:135 "Oni mówią: "Bądźcie wyznawcami judaizmu lub chrześcijanami, a znajdziecie się na drodze prostej." Powiedz: "Wcale nie! Idźcie za religią Abrahama prawdziwie wierzącego - hanifa. On przecież nie był z liczby bałwochwalców!"

, koran sura 25:2-3 : "Ten, do którego należy królestwo niebios i ziemi; który nie wziął sobie syna; który nie ma współtowarzysza w królestwie; który stworzył każdą rzecz i dał jej dokładną miarę.
25:3 Jednak oni poza Nim wzięli sobie bogów, którzy nie potrafią niczego stworzyć, lecz sami zostali stworzeni. Oni nie mogą działać ani na swoją szkodę, ani na swoją korzyść; i nie władają ani śmiercią, ani życiem, ani zmartwychwstaniem."

koran inteligencja nie grzeszy - koran sura 6:101 : "Stwórca niebios i ziemi! Jakże On mógłby mieć syna - przecież On nie miał wcale towarzyszki?! On stworzył każdą rzecz i On o każdej rzeczy jest wszechwiedzący!"

, koran sura 5:45 : "Przepisaliśmy im w niej: "Życie za życie, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, ząb za ząb; a za rany obowiązuje prawo talionu. Ale kto z ceny krwi uczyni jałmużnę, otrzyma przebaczenie." A którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi niesprawiedliwymi." _________"Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. (39) A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi" - Ewangelia Mateusza 5:38 -- PRAWO ZEMSTY NALEŻNE JEST TYLKO BOGU - my may się nie mścić ale zostawić to PANU JEZUSOWI nawet jeśli cierpimi niewinnie : " Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. (20) Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. (21) Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj." - Rzymian 12:19-21______" Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. (18) Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych" - 1 list Piotra 3:17-18

koran Sura 2:194 : "Miesiąc święty za miesiąc święty. Rzeczy święte podlegają talionowi. A jeśli kto odnosi się wrogo do was, to i wy odnoście się wrogo do niego, podobnie jak on odnosi się wrogo do was. I bójcie się Boga! I wiedzcie, że Bóg jest z bogobojnymi! " ______jak odmienne jest nauczanie biblijne : "Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo" - 1 list Piotra 3:9 ______"Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim." - 1 Tesaloniczan 5:15 _________"Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi" - Rzymian 12:17

koran sura 5:14 : "Od tych, którzy mówią: "Jesteśmy chrześcijanami!", wzięliśmy przymierze. Lecz oni zapomnieli część tego, co im zostało przypomniane; My wznieciliśmy wrogość i nienawiść wśród nich aż do Dnia Zmartwychwstania. I niebawem obwieści im Bóg to, co oni czynili."koran Sura 5:116 : ,"I oto powiedział Bóg: "O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?" On powiedział: Chwała Tobie! Nie do mnie należy mówić to, do czego nie mam prawa. Jeślibym ja tak powiedział, Ty przecież wiedziałbyś o tym. Ty wiesz, co jest w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest w Twojej. Zaprawdę, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte!" - wg niektórych wg koranu trójca chrześcijańska skłaada się z OJCA, SYNA i MARII - ale samo mówienie o trzech, jest wg mnie opozycja kontrolowaną, aby ludzie myśleli że szatan skoro przekazał te nauki a zwalcza "trójcę" czy pozorną trójcę to ona musi być prawdziwa - jako trzymający się binitarianizmu tak to widzę., koran Sura 4:171 : "O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: "Trzy!" Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg- Allah - to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun!"

, koran Sura 5:73 : "Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg - to trzeci z trzech!" A nie ma przecież żadnego boga, jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie kara bolesna."Wg koranu można bić kobiety : koran sura 4:34 : "Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!" ________jak inny jest przekaz nowego testamentu : " Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, (26) aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, (27) aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. (28) Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. (29) Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, (30) gdyż członkami ciała jego jesteśmy. (31) Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. (32) Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. (33) A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. " - list do Efezjan 5:25-32 __________" Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody." - 1 list Piotra 3:7możliwe że jakieś wersety są wyjęte z kontekstu ale mimo wszystko duch islamu to nie jest duch chrześcijański objawiony w przykazaniach miłości : http://www.poznajkoran.pl/koran/przemoc/


materiałów na temat absurdów, błędów, sprzeczności koranu i slamu jest mnóstwo na internecie.
" I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." - Dzieje Apostolskie 4:12

," Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. (7) Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go" - Ewangelia Jana 14:6-7

, "Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. (11) A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. (12) Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. (13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny" - 1 list Jana 5:10-13


,"Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości" - list do Kolosan 2:8-9___________Część III. Bóg islamu. Allach a Bóg Biblii : http://apologetyka.com/swiatopoglad/islam/ksiazki/inwazja/bog : "Islam utrzymuje, że Allah jest tym samym Bogiem, który został objawiony w Biblii. Logika nakazuje w pozytywnym sensie, że koncepcja Boga przedstawiona w Koranie będzie zgodna we wszystkim z tą, przedstawioną w Biblii.

W negatywnym sensie natomiast, jeżeli okaże się, że Biblia i Koran przedstawiają różniące się wzajemnie koncepcje Boga, wówczas roszczenia islamu należy przyjąć jako bezpodstawne i fałszywe.

Kwestię można rozstrzygnąć jedynie poprzez uważne porównanie obydwu dokumentów. Decyzji nie można podejmować kierując się uprzedzeniem religijnym ale rzetelnym porównaniem tekstów obu ksiąg.

Atrybuty Boga

Orientalista Samuel Zwemer zauważył w roku 1905:

Większość piszących na temat religii Mahometa w dziwny sposób zaniedbuje temat idei Boga w pojęciu Mahometa. Bardzo łatwo jest dać się zwieść etymologiom czy imionom. Niemal wszyscy piszący w temacie przyjmują, że Bóg Koranu jest tym samym i posiada te same atrybuty co Jahwe lub głowa Bóstwa Nowego Testamentu. Czy jednak jest to poprawne spojrzenie?[1]

Większość ludzi po prostu zakłada, że Bóg Biblii i ten z Koranu to jedno i to samo, jedynie o innym imieniu. Jednak pytanie jakie postawił Zemmer pozostaje, czy jest tak naprawdę?

Kiedy porównamy atrybuty Boga przedstawione w Biblii z atrybutami Allaha z Koranu, staje się oczywistym, że nie jest to ten sam Bóg.

Rzetelność historyczna wymaga przypomnienia, że uczeni chrześcijańscy i muzułmańscy spierają się o to, kto posiada właściwy obraz Boga od czasów, gdy islam powstał jako religia.

Biblijny obraz Boga nie da się zredukować do obrazu Allaha, podobnie jak Allah nie może zostać zredukowany do biblijnego Boga.

Historyczne tło dotyczące pochodzenia znaczenia arabskiego "Allaha" przedstawia barierę nie do pokonania uniemożliwiającą przyjęcie Allaha za Boga biblijnych patriarchów, Żydów oraz chrześcijan. Allah jest po prostu odkurzonym i wywyższonym arabskim bóstwem księżycowym.

Dr Samuel Schlorff w artykule poświęconym istotnym różnicom między Allahem Koranu a Bogiem Biblii zauważa:

Uważam, że najistotniejszą sprawą w kwestii istoty Boga jest to, w jaki sposób odnosi się On do Swoich stworzeń; islam i chrześcijaństwo mimo niewielkich formalnych podobieństw, w tej kwestii stoją na krańcowo przeciwstawnych pozycjach.[2]

Przyjrzyjmy się zatem historycznym różnicom jakie raz po raz są ukazywane między Bogiem Biblii a Allahem Koranu. Sporne kwestie te są przedmiotem naukowej debaty liczącej już ponad tysiąc lat.[3]

Poznawalny a niepoznawalny

Według Biblii Bóg jest poznawalny. Jezus Chrystus przyszedł na świat abyśmy mogli poznać Boga (Jana 17:3).

W islamie Allah jest niepoznawalny. Jego transcendentność, wywyższenie sprawiają, że żaden człowiek nie może poznać Allaha osobiście.

Podczas gdy według Biblii człowiek może mieć osobistą relację z Bogiem, Allah z Koranu jest tak odległy, niedostępny i abstrakcyjny, że nie sposób człowiekowi poznać go.

Personalny a niepersonalny

Bóg w Biblii opisany jest jako posiadający intelekt, emocje oraz wolę.

Jest to w sprzeczności z Allahem, którego nie można pojąć jako osoby. Obniżyło by to jego status do poziomu człowieka.

Duchowy a nieduchowy

Dla muzułmanina idea, że Allah jest osobą czy duchem jest bluźnierstwem, gdyż poniża to Wywyższonego.

Jednak koncepcja, że "Bóg jest duchem" jest podwaliną biblijnej natury Boga, jak uczył sam Jezus Chrystus w Jana 4:24 .

Trynitarny a unitarny

Bóg w Biblii jest jednym Bogiem w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójca nie jest trzema bogami ale jednym Bogiem.

W Koranie natomiast znajdziemy zaprzeczenie Trójcy. Koran stwierdza, że Bóg nie jest Ojcem, a Jezus nie jest Synem Bożym. Podobnie Duch Święty nie jest Bogiem.

Ograniczony a nieograniczony

Biblijny Bóg jest ograniczony swoją niezmienną i nieodmienialną naturą. Stąd Bóg nie może zrobić byle czego.

Tytusa 1:2 mówi nam, że Bóg nie może kłamać. Potwierdza to także list do Hebrajczyków 6:18 Bóg nie może postępować sprzecznie ze Swoją naturą ( 2Tym.2:13 ).

W Koranie widzimy natomiast Allaha, który nie jest niczym ograniczony, nawet własną naturą. Może zrobić cokolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek wszędzie bez jakichkolwiek ograniczeń.

Godny zaufania a kapryśny

Ponieważ Bóg Biblii jest ograniczony swoją sprawiedliwą naturą, są pewne rzeczy, których nie może uczynić, będąc przez to stałym i godnym zaufania.

Kiedy natomiast przyjrzymy się postępowaniu Allaha w Koranie, dostrzeżemy, że jest on całkowicie kapryśny i niegodny zaufania. Nie jest on związany swoim słowem ani swoją naturą.

Miłość Boża a brak miłości Bożej

Miłość Boża jest głównym atrybutem Bożym objawionym w miejscach takich jak Jana 3:16 . Bóg okazuje swoje uczucia swemu stworzeniu a w szczególności człowiekowi.

Gdy natomiast zwrócimy się do Koranu, nie znajdziemy tam miłości jako głównej cechy Allaha. Zamiast niej uderza nas znajdująca się na pierwszym miejscu jego transcendentność.

Podobnie Allach pozbawiony jest wszelkich uczuć wobec człowieka. Jest to obca koncepcja w islamie. Oznaczałoby to zredukowanie Allaha do zwykłego człowieka, co jest bluźnierstwem dla muzułmanina.

Aktywny a pasywny

Allah osobiście nie wkracza w historię ludzkości i nie uczestniczy w niej osobiście. Oddziaływuje na świat poprzez swoje słowo, proroków i aniołów. Nie wkracza osobiście w sprawy ludzi.

Jakże odmienny obraz Boga mamy przedstawiony w biblijnym opisie wcielenia, gdzie sam Bóg wkracza w historię i dokonuje dzieła zbawienia człowieka.

Atrybuty a brak atrybutów

Koran nigdy nie podaje w pozytywnym sensie jaka jest natura i istota Boga. Wszystkie tak zwane 99 atrybutów Allaha podane są w negatywnej formie, podkreślając jaki Allah nie jest, nie mówiąc nic jaki jest.

Biblia podaje nam zarówno pozytywne jak i negatywne atrybuty Boga.

Łaska a prawo

Na koniec, Biblia mówi wiele o łasce Boga, przez którą umożliwił On człowiekowi darmowe zbawienie dzięki Zbawicielowi, który jest orędownikiem między Bogiem a człowiekiem ( 1Tym.2:5 ).

W Koranie natomiast nie ma koncepcji łaski Allaha. Nie ma również zbawiciela ani pośrednika w Koranie.

Podsumowując, kiedy przyjrzymy się bliżej atrybutom Boga, które objawił On w Biblii z Allahem opisanym w Koranie, dostrzeżemy, że nie jest to jeden i ten sam Bóg.

Ten sam Bóg?

Po przedstawieniu powyższego materiału grupie ludzi, jeden człowiek odpowiedział, że jest przekonany, że islam i chrześcijaństwo oddaje cześć temu samemu Bogu ponieważ uznają one "tylko jednego Boga."

To czego nie dostrzegł ów człowiek to to, że monoteizm sam w sobie nie mówi jeszcze nic o tożsamości owego jedynego Boga. Innymi słowy, nie wystarczy po prostu powiedzieć, że jest tylko jeden Bóg, kiedy wskazuje się na niewłaściwego Boga!

Ktoś może utrzymywać, że Ra, Izys czy Ozyrys jest jednym prawdziwym Bogiem, co wcale nie oznacza, że chrześcijańskie i egipskie bóstwa są jednym i tym samym.

Starożytni mogli uczyć, że Baal albo Moloch był jedynym prawdziwym Bogiem. Podobnie Grecy mogli utrzymywać, że Zeus czy Jupiter był jedynym prawdziwym żywym Bogiem. Utrzymywanie tylko, że jest jeden prawdziwy Bóg nie daje jeszcze podstaw do automatycznego utrzymywania, że Bóg, którego się wybrało jest prawdziwy.

W tym wypadku, Bóg jaki objawił się w Biblii, ukazał Swoją naturę i Swoje imię aby niemożliwe było mylenie Go z otaczającymi pogańskimi bóstwami.

Kult bożka księżycowego jaki praktykowali Arabowi za czasów Mahometa został przeistoczony w monoteistyczną religię.

Ponieważ Mohamet rozpoczął z pogańskim bóstwem, nie dziwi, że skończył z pogańskim bogiem.

Jak zauważył niemiecki uczony Johannes Hauri:

Monoteizm Mahometa jest odejściem od prawdziwego monoteizmu tak jak idee politeistyczne - koncepcja Boga według Mahometa jest na wskroś deistyczna.[4]

Allach w Biblii?

W rozmowie z ambasadorem muzułmańskiego państwa zwróciłem uwagę, że imię Allah pochodzi od arabskiego słowa, które dotyczyło kultu księżyca w przed-islamskiej Arabii. Jako takie nie może znaleźć się w hebrajskim Starym Testamencie czy greckim Nowym Testamencie.

Ambasador posłużył się dwoma argumentami, według których miał nadzieję uda mu się udowodnić, że Biblia mówi o Allahu.

Najpierw, starał się przekonać, że imię Allaha pojawia się w słowie alleluja. Początek alle miał według niego oznaczać Allah!

Zwróciłem mu uwagę, że hebrajskie słowo alleluja nie jest słowem złożonym. To znaczy nie składa się z dwóch odrębnych słów. Jest to jedno słowo hebrajskie oznaczające "chwała Jahwe."[5]

Także imię Boga znajduje się w ostatniej części wyrazu jah, odnosząc się do Jahwe. Imię Allah po prostu nie występuje nigdzie w tym słowie.

Następnie starał się on przekonać, że Jezus wisząc na krzyży zawołał "Eli, Eli," co tak naprawdę oznaczało "Allah, Allah."

Oczywiście i to jest nieprawdą, jako że grecki Nowy Testament informuje nas, że słowa te były wypowiedziane po aramejsku a nie po Arabsku i były cytatem początku Psalmu 22. Jezus wołał: "Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił?"

Doprawdy daleko Eli, Eli do Allah, Allah. Po prostu tak się nie da.

Nie ten okres

Dla historycznej ścisłości należy wspomnieć, że jest niemożliwym aby autorzy Biblii wspominali o Allahu jako o Bogu. Dlaczego?

Aż do siódmego wieku, kiedy Mohamet uczynił Allaha "jedynym" Bogiem, imię Allah oznaczało pogańskie bóstwo!

Skoro Biblia została dawno napisana zanim Mohamet urodził się, skąd może mówić o Allahu po Mahomecie?

Słowo Allah nigdy nie znalazło się na ustach autorów Pisma Świętego.

Do czasów Mahometa Allah był po prostu jednym z wielu pogańskich bóstw, jego imię oznaczało konkretnego bożka księżycowego czczonego w Arabii.

Autorzy Biblii nie mieliby problemu odróżnić Allaha od Jahwe tak jak nie mieli trudności odróżnić Jahwe od Baala.

Arabska Biblia

W czasie programu radiowego w Kaliforni, arabski rozmówca próbował powołać się na następujący argument: "Ale przecież arabska Biblia używa słowa Allah na określenie Boga, stąd Allah jest biblijnym imieniem Boga."

Odpowiedź zależy od przedziału czasu. Czy Biblia została przetłumaczona na arabski za czasów Mahometa? Nie! Pierwsze tłumaczenie Biblii nie pojawiło się wcześniej niż w dziewiątym wieku.

W tym czasie islam stał się siłą polityczną panującą na terytoriach arabskich. Tak więc ci, którzy tłumaczyli Biblię na arabski znaleźli się w trudnej sytuacji politycznej. Jeśli nie zostanie użyte imię Allah w miejsce Boga, można się liczyć z prześladowaniami z rąk fanatycznych muzułmanów, którzy jako część ich religii wierzyli, że Allah z Koranu jest Bogiem Biblii. Odkąd "Allah" stało się potocznym słowem oznaczającym "Boga" z powodu postępującej dominacji islamu, tłumacze poddali się politycznej presji i użyli słowa Allah w Biblii arabskiej.

Bez logicznych konsekwencji

Skoro arabski przekład Biblii miał miejsce 900 lat po ukończeniu Biblii, nie może on mieć jakiegokolwiek wpływu na to, czy Allah był pierwotnie imieniem Boga w Biblii.

Ostatecznie, jest chyba dość oczywistym fakt, że dziewięciowieczny przekład Biblii arabskiej nie może stanowić argumentu, że biblijni autorzy piszący wiele stuleci wcześniej po grecku i hebrajsku używali arabskiego słowa Allah w miejsce Boga. Łatwowierność ma swoje granice!

Konkluzja

Wielu ludzi na Zachodzie uważa, że Allah jest kolejnym imieniem Boga. U podłoża tego przekonania leży ignorancja różnic pomiędzy Allahem Koranu a Bogiem Biblii oraz propaganda muzułmańskich ewangelistów, którzy utrzymując, że Allach jest tylko innym imieniem Boga próbują nawracać ludzi zachodu na islam.

Biblia i Koran są dwoma rywalizującymi dokumentami, które przedstawiają odmienne koncepcje boskości. Nie można nad tym faktem przejść obojętnie tylko dlatego, że obecnie popularny jest religijny relatywizm." -
Odpowiedz
#2
Bóg islamu nie ma nic wspólnego z Bogiem Biblii

http://messiahiscoming.pl/allah-bog-ksiezyca/

Islam ze swoimi naukami pasuje do tego, co Jan napisał o antychryście(1 Jana 2:22,23). Podważanie i negowanie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, Zbawiciela i Syna Bożego, to według Jana m.in. znak antychrysta.

http://messiahiscoming.pl/islamski-duch-antychrysta/

Wielu chrześcijan razi postawa KRK,jak papież np. całuje Koran i dziwią się, że katolicy nie odbierają tego jako aktu bałwochwalstwa, Chyba według nich to nic złego, że będzie zgoda miedzy Chrystusem a Belialem - Biblia jednak naucza inaczej(2 Kor 6:14-16).
Pocieszające jednak jest to, że nie wszyscy z nich przymykają oczy na duchowe cudzołóstwo KRK z pogańskimi bożkami.

http://messiahiscoming.pl/kosciol-katolicki-zbyt-ulegly-wobec-islamu/
Odpowiedz
#3
Czy nie było by o wiele przejrzyściej gdyby posty były KRÓTSZE Huh

Tak długie mozna przecież podzielic i chętniej by sie czytało ,ot co.

Co do koranu to sa w nim słowa zakodowane magiczne które sa tylko dla wtajemniczonych .
A jaki wpływ ma na czytających to widac co robia jak sie zachowują
lubuja sie w przelewie krwi ,zabijaniu kłamstwie pedofilii itp .
papiez całował bo z tego samego jest.
Odpowiedz
#4
(04-08-2013, 04:02 PM)orjo napisał(a):  Co do koranu to sa w nim słowa zakodowane magiczne ... A jaki wpływ ma na czytających to widac co robia jak sie zachowują lubuja sie w przelewie krwi ,zabijaniu kłamstwie pedofilii
Tak jak w chrześcijaństwie i wielu innych religiach tak również w islamie są różne odłamy i sekty. Inaczej wygląda katolicyzm w Polsce, inaczej katolicyzm w Brazylii albo gdzieś w Afryce. Tak samo w Islamie (są m. in. Sunnici, Szyici).

W samej Polsce są chrześcijanie dzielący się na katolików, adwentystów, ewangelików itp. tak też nawet samych katolików można podzielić na tych, którzy popierają buntowniczego wobec hierarchi kościelnej księdza Lemańskiego albo księdza Natanka (który niepochlebnie wypowiada się nawet o Watykanie, satanizmie w nim panującym, o czym wypowiadają się nawet rzymscy egzorcyści http://wiadomosci.wp.pl/kat,32794,title,Sekta-satanistow-dziala-w-sercu-Watykanu-papiez-wie,wid,12048034,wiadomosc.html?ticaid=111129&_ticrsn=3), albo Rydzyka (który skarży się na papieża Franciszka że ten nakazuje księżom i biskupom "żyć skromnie") albo księży bardziej liberalnych jak ks. Sowa z TVN Religia albo ks. Adam Boniecki z Tygodnika Powszechnego, który był gościem przystanku Woodstock (który chwali "Nergala" nie widzi nic w nim złego i nawołuje: "róbta co chceta!"), są i katolicy wojujący po ulicach marsze smoleńskie, są pastorzy jak Ks Byrt, który rozdaje narty, piłki, budki dla ptaków, kalendarze. Jest również ksiądz Sawa z Bielska-Białej przestrzegający przed wszelkimi formami satanizmu i niebezpieczeństwami (http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/958854,szokujaca-broszura-egzorcysty-ks-sawy-z-bielska-sprawdz-czy-jestes-satanista,id,t.html?cookie=1), (po jego słowach wybuchł prawdziwy bunt wśród nawet filozofów, bo trafił w czuły punkt) . Tak samo w islamie, nie ma jedności, są terroryści a są też tacy jakich ostatnio spotkał Wojciech Cejrowski, gdzie nawet kobieta nie musi być cały czas z zakrytą głową a i do obcego się odezwie. Jak widać przeróżne odłamy. Masa religii, odłamów, sekt i wyznań, których wciąż przybywa coraz więcej, a obserwując internet, powstają nawet kolejne sekty, jak np takie, które eliminują z biblii wybrane księgi i ewangelie.

"Ofiary sekt >> Ofiary forów dyskusyjnych"
http://zbawieni.com/showthread.php?tid=341&action=lastpost


„Świat” (w sensie ludzkości) obecnie „szaleje” i temu nie da się zaprzeczyć, świat się pogubił nie wie czego chce, nie wie gdzie szukać Boga. Jedno jest pewne, prawie wszystkie religie na świecie są fałszywe i to widać wyraźnie po „ich” czynach i tego czego ludzi uczą i do czego namawiają.

Cytat:Jak podaje tygodnik The Sunday Telegraph, Brytyjczycy zmieniają religię szybciej niż kiedykolwiek przedtem — co tydzień robi to 1000 osób. „Anglikanie zostają katolikami i na odwrót, żydzi stają się buddystami, muzułmanie anglikanami, a katolicy żydami”. Islam, buddyzm, ruchy New Age i religie nawiązujące do wierzeń pogańskich zdobywają więcej wyznawców. Doktor Ahmed Andrews z uniwersytetu w Derby, który również zmienił religię, mówi: „W tym kraju jakieś 5000 do 10 000 białych nawróciło się na islam, przy czym większość ze znanych mi osób wyznawała przedtem katolicyzm”. Około 10 do 30 procent nawróconych na buddyzm stanowią Żydzi. Najwięcej anglikanów przeszło na katolicyzm po tym, jak ich Kościół zaczął udzielać święceń kapłańskich kobietom. Według rabina Jonathana Romaina „ludzie odczuwają duchową pustkę, więc wychodzą poza ramy religii, w której się wychowali”.
(...)
Rosnąca popularność doradców, którzy zalecają pewność siebie, pozytywne myślenie i sukces osobisty, „zbiega się z odchodzeniem ludzi od zorganizowanej religii” — podaje kanadyjska gazeta The Globe and Mail. „Widać żywe zainteresowanie sprawami duchowymi, ale tradycyjne źródła wiedzy na ten temat tracą popularność”. Z sondaży wynika, że chociaż 80 procent Kanadyjczyków przyznaje się do wiary w Boga, to 22 procent respondentów podających się za chrześcijan przedkłada swe własne poglądy nad nauki jakiegokolwiek kościoła. Wartości duchowe lansowane przez różnych doradców lub poradniki gazeta The Globe and Mail nazywa „czymś, co pozwala ci nabrać sił i dalej dążyć do sukcesu”.

źródło:
Obserwujemy świat, "Nawrócenia religijne w Wielkiej Brytanii"
http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/102001369Religie świata dzielą ludzi, zamiast ich jednoczyć. Czy nie należałoby oczekiwać, że osoby oddające cześć Stwórcy powinny żyć ze sobą w pokoju i jedności? To, że religia wywołuje wśród ludzi podziały, nie stawia w złym świetle Boga ani Jego Słowa. Obciąża ziemskie religie, które nie są orędownikami zamierzenia Bożego, lecz propagują ludzkie plany zaprowadzenia jedności, religie mieszają się z polityką, z ziemskim władzami, często uczą fałszywych nauk kompletnie niepochodzących od Boga, mieszają pogańskie obrządki z ludzkimi tradycjami.

Jezus nazwał współczesnych sobie przywódców religijnych „obłudnikami”, po czym rzekł do nich: „Izajasz trafnie prorokował o was, mówiąc: ‚Lud ten okazuje mi szacunek swoimi wargami, ale ich serce jest ode mnie bardzo oddalone. Lecz na próżno mnie czczą, gdyż jako nauk uczą nakazów ludzkich’” (Mateusza 15:7-9).

Tymczasem czyste wielbienie wywiera na ludzi jednoczący wpływ. Prorok Izajasz zapowiedział: „Stanie się pod koniec dni, że góra domu Jehowy będzie utwierdzona ponad szczytem gór i wyniesiona ponad wzgórza; i popłyną ku niej wszystkie narody. I wyda wyrok wśród narodów oraz uporządkuje sprawy wielu ludów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi ani się już nie będą uczyć wojowania” (Izajasza 2:2, 4).

Na szczęście jest dobra wiadomość!
Kres religii fałszywej jest bliski! (Sofoniasza 2:2, 3).
Jak rozpoznać religię fałszywą?

Cytat:Religia fałszywa...

▪ MIESZA SIĘ DO POLITYKI I UCZESTNICZY W WOJNACH. W czasopiśmie Asiaweek czytamy: „W całej Azji i w innych częściach świata żądni władzy duchowni cynicznie manipulują uczuciami religijnymi ludzi, by osiągnąć własne cele”. W rezultacie, jak dodano, „świat jest bliski obłędu”. Znany amerykański kaznodzieja oświadczył: „Żeby skończyło się zabijanie, trzeba najpierw pozabijać terrorystów”. Co proponuje? „Zlikwidujmy ich wszystkich w imię Pana”. Tymczasem w Piśmie Świętym czytamy: „Jeżeli ktoś twierdzi: ‚Miłuję Boga’, a jednak nienawidzi swego brata, to jest kłamcą” (1 Jana 4:20). Jezus powiedział nawet: „Miłujcie swych nieprzyjaciół” (Mateusza 5:44). Czy znasz takie religie, których wyznawcy biorą udział w wojnach?

▪ PROPAGUJE FAŁSZYWE NAUKI. Większość religii uczy, że człowiek ma niewidzialną duszę, która żyje po śmierci ciała. Duchowni często wykorzystują tę naukę, by wyciągać pieniądze od wiernych, którzy proszą o modlitwy za dusze zmarłych. Biblia natomiast uczy czegoś zupełnie innego: „Dusza, która grzeszy, ta umrze” (Ezechiela 18:4). „Żyjący są świadomi tego, że umrą, lecz umarli nie są świadomi niczego” (Kaznodziei 9:5). Jezus nauczał, że umarli zostaną wskrzeszeni. A przecież gdyby człowiek miał duszę nieśmiertelną, zmartwychwstanie nie byłoby potrzebne (Jana 11:11-25). Czy twoja religia uczy, że dusza jest nieśmiertelna?

▪ TOLERUJE NIEMORALNE POSTĘPOWANIE. W niektórych krajach kościoły udzielają święceń kapłańskich gejom i lesbijkom oraz naciskają na władze, by zezwoliły na legalizowanie związków homoseksualnych. Nawet kościoły, w których oficjalnie potępia się rozwiązłość, osłaniają księży oskarżanych o molestowanie seksualne dzieci. A czego uczy Pismo Święte? Czytamy tam wyraźnie: „Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni utrzymywani do celów sprzecznych z naturą, ani mężczyźni kładący się z mężczyznami (...) nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Koryntian 6:9, 10). Czy znasz religie, w których przymyka się oczy na takie niemoralne postępowanie?

Jaka przyszłość czeka religie, które ‛wydają bezwartościowy owoc’? Jezus ostrzegł: „Każde drzewo nie wydające wybornego owocu zostaje ścięte i wrzucone w ogień” (Mateusza 7:19). Bądźmy więc pewni, że religia fałszywa zostanie obalona i zniszczona! Ale kiedy i jak do tego dojdzie? Odpowiedź jest zawarta w proroczej wizji zanotowanej w 17 i 18 rozdziale biblijnej Księgi Objawienia.

Wyobraź sobie taką scenę opisaną w Biblii: Nierządnica siedzi na grzbiecie przerażającej bestii, która ma siedem głów i dziesięć rogów (Objawienie 17:1-4). Kim jest ta nierządnica? Według opisu biblijnego ma ona wpływ na „królów ziemi”. Ubiera się w purpurę, używa kadzidła i opływa w bogactwa. Poza tym przez swoje praktyki spirytystyczne ‛wprowadza w błąd wszystkie narody’ (Objawienie 17:18; 18:12, 13, 23). Pismo Święte pomaga nam zrozumieć, że owa nierządnica symbolizuje ogólnoświatowy system religijny. Nie chodzi o jedną religię, ale o wszystkie religie wydające złe owoce.

Nierządnica — czyli religia fałszywa — dosiada bestii, która wyobraża światowy system polityczny (Objawienie 17:10-13).* Skoro siedzi na grzbiecie owej bestii, to usiłuje wpływać na jej decyzje i wskazywać jej kierunek działania.

Jednak wkrótce wydarzy się coś zdumiewającego: „Dziesięć rogów, które ujrzałeś, i bestia — ci znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało, i doszczętnie spalą ją ogniem” (Objawienie 17:16). Tak więc nagle i nieoczekiwanie przywódcy polityczni zwrócą się przeciwko religii fałszywej i całkowicie ją zniszczą! Dlaczego to zrobią? Biblijna Księga Objawienia tak odpowiada: „Bóg włożył to do ich serc, żeby wykonali jego myśl” (Objawienie 17:17). Istotnie, Bóg pociągnie religię fałszywą do odpowiedzialności za wszelkie haniebne postępki popełniane w Jego imię. Kierując się doskonałą sprawiedliwością, sprowadzi na tę nierządnicę zagładę za pośrednictwem jej politycznych kochanków.

Co powinieneś zrobić, żeby nie podzielić losu religii fałszywej? We wspomnianej wizji Bóg poprzez swego posłańca wzywa: „Wyjdźcie z niej, mój ludu” (Objawienie 18:4). A zatem najwyższy czas uciekać z religii fałszywej! Ale dokąd? Czy trzeba się wyrzec wszelkiej religii i stać się ateistą? Nie, ponieważ ateizm też nie ma przyszłości (2 Tesaloniczan 1:6-9). Jedynym pewnym schronieniem jest religia prawdziwa. Ale jak możesz ją znaleźć?

Jak rozpoznać religię prawdziwą

Jakie dobre owoce powinna wydawać religia prawdziwa? (Mateusza 7:17).

Religia prawdziwa...

▪ JEST ZNANA Z MIŁOŚCI. Jej wyznawcy „nie są częścią świata”; żyją ze sobą w zgodzie bez względu na rasę czy pochodzenie i darzą się miłością (Jana 13:35; 17:16; Dzieje 10:34, 35). Nie zabijają się nawzajem, przeciwnie — są gotowi oddać za innych życie (1 Jana 3:16).

▪ OPIERA SIĘ NA SŁOWIE BOŻYM. Religia prawdziwa nie opiera swych nauk na „tradycji” czy „nakazach ludzkich”, lecz na Słowie Bożym, Biblii (Mateusza 15:6-9). Dlaczego? Ponieważ „całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania” (2 Tymoteusza 3:16).

▪ UMACNIA RODZINY I ZACHĘCA DO PRZESTRZEGANIA WYSOKICH NORM MORALNYCH. Religia prawdziwa uczy mężów „tak miłować swe żony, jak własne ciała”, pomaga żonom ‛mieć głęboki respekt dla swych mężów’, a dzieci zachęca, żeby ‛były posłuszne rodzicom’ (Efezjan 5:28, 33; 6:1). Poza tym każdy, kto w gronie jej wyznawców sprawuje odpowiedzialne funkcje, musi być bez zarzutu pod względem moralnym (1 Tymoteusza 3:1-10).

Czy któraś religia spełnia te wymagania? W książce Holocaust Politics (Polityka holocaustu), wydanej w roku 2001, John K. Roth napisał: „Gdyby więcej ludzi żyło tak, jak głoszą i postępują Świadkowie Jehowy, nie byłoby holocaustu, a na świecie już nigdy nie doszłoby do zbrodni ludobójstwa”.

„Do mieszkańców całego świata: Kres religii fałszywej jest bliski!”
http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102006290


Serdecznie pozdrawiam. Wink
Odpowiedz
#5
różnice między Bogiem Biblii a Allahem :

"Differences between bible God and Allah" https://www.google.pl/search?q=Differences+between+bible+God+and+Allah&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=-1H2U4S6LIuxOpuDgagL
Odpowiedz
#6
"Modlitwa Lieny" - http://www.youtube.com/watch?v=10BFdonUSNM


,
Odpowiedz
#7
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/not_all_gods_children.htm


,
Odpowiedz
#8
26 stycznia 2015, XV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce - http://archidiecezja.warszawa.pl/wydarzenia/dzien-islamu-w-kosciele-katolickim-w-polsce/

oczywiście na 99,9 % muzułmanom nie będzie głoszona Ewangelia. Pomijam już że rzymska ewangelia samo w sobie jest błędna, ale na 99,9 % nikt z KRK nie powie muzułmanom, że jak wszyscy ludzie na ziemi potrzebują Zbawiciela, potrzebują uznania Jezusa za Zbawiciela, który oddał swe życie na krzyżu Golgoty. Jak wiemy koran zaprzecza, że Pan Jezus jest Zbawicielem, Synem Boży, że umarł na krzyżu Golgoty.

Apostołowie w tym Paweł z niewierzącymi nie odbywali modłów do jakichś wspólnych bóstw, ale nawoływali do nawrócenia się do Chrystusa, muzułmanie tego też potrzebują - ich Isa nie ma nic wspólnego z ze Zbawicielem Jezusem. islamski Isa nie jest Synem Bożym a kto nie ma Syna ten nie ma życia wiecznego - 1 list apostoła Jana rozdział 5.

Oczywiście chodzi o żywą wiarę, wiarę narodzonych na nowo, Jan nie pisze o "wierze" nominalnych chrześcijan, bo tacy idą szeroką drogą

takie spotkania z muzułmanami to tylko utwierdzanie ich w błędnych poglądach - ten sam duch zwodniczy kontroluje rzymski katolicyzm i islam

,
Odpowiedz
#9
difference between bible and quran : http://https://www.google.com/search?q=difference+between+bible+and+quran&ie=utf-8&oe=utf-8


,
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości