Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
charakterystyka ludzi czasów końca
#1
http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html


,
"Wiele osób mówi, że postawy, zachowania opisane w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza zawsze występowały, mówią, że Paweł nie mówi o niczym szczególnym. Ogromne zepsucie które ma trend globalny i bezprecedensowy charakter i który się nasila jest czymś wyjątkowym - co nie oznacza, że opis biblijny już mówi o obecnym czasie - bo przecież jeśli temu bezbożnemu światu będzie dane jeszcze kontynuować swój szaleńczy pochód np przez jeszcze kilkadziesiąt lat to stan moralny, natężenie grzechu będzie jeszcze większe niż obecnie i dopiero wtedy słowa Pawła będą miały wypełnienie. Na pewno grzech będzie coraz większy, coraz większa będzie nienawiść do PANA JEZUSA i do Jego nauk, nauk apostołów i innych nauk biblijnych. Moralnie będzie tylko gorzej, aż do powrotu Pana i Boga Jezusa Chrystusa
Według natchnionego Pisma, ludzkość będzie coraz bardziej upadać moralnie, także w pewnym okresie będzie ten straszny stan będzie bardzo uciążliwy dla chrześcijan oraz mogący przynieść szkody duchowe i inne uczniom Pana Jezusa, dlatego też nakazane jest aby unikać, wystrzegać się ludzi którzy będą żyć niemoralnie, nie będą żyć według ducha ale według ciała-według zmysłowości, grzechów. Nie chodzi o to skryć się w lesie, czy na pustyni ale żeby z takimi ludźmi nie przyjaźnić się, nie szukać wg mnie na siłę kontaktu z nimi, społeczności. Żeby nie szukać towarzystwo ludzi zdemoralizowanych, nieodrodzonych bo przez to można przejąć ich nawyki, ich zachowanie i zgubić samego siebie.
"Nie łudźcie się: Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje." - 1 Koryntian 15:33 Nowe Przymierze

"Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym, (25) abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę" - księga przysłów 22:24-25
"Nie zazdrościj złym ludziom i nie pragnij ich towarzystwa" - przysłów Salomona 24:1 BW

Jeśli mamy unikać ludzi zachowujących się jak to opisuje apostoł Paweł to zrozumiałe, że my sami nie mamy się tak zachowywać, nie mamy przejawiać tych wymienionych cech/zachowań. Dobrze moim zdaniem szczegółowo się zapoznać z tymi wymienionymi grzesznymi zachowaniami i jeśli odkryjemy coś z tych rzeczy w sobie to pokutować, prosić Pana Jezusa o wyzwolenie z danego zachowania, prosić o przemianę aby móc inaczej żyć, zgodnie z wolą Bożą.

Mimo, że kiedyś po wielkim chaosie, wojnach, przewrotach zapanuje wielki dobrobyt to jednak apogeum rozwoju bezbożnego świata będzie połączony z wielkim grzeszeniem ówczesnych ludzi, którzy będą żyć tym przyszłym systemem, będą mu ulegli i będą czerpać z niego pełnymi garściami - m.in 18 rozdział Objawienia Jana pokazuje ten globalny dobrobyt ale i wielkie zło, wielki upadek moralny ludzkość w tych przyszłych czasach.
Być może właśnie Paweł opisał ten szczególny przyszły okres, ale może również kilka wcześniejszych lat, które będą go poprzedzać. Ludziom 100 lat temu czy 200 lat temu wydawało się, że to o ich czasach pisze Paweł, ale z dzisiejszej perspektywy widzimy, że się mylili. Mt również może mylimy się odnosząc to już do obecnego czasu - choć świat w wielkim jak nigdy tempie upada moralnie, bezbożność narasta. Ale np za 20, 30 albo 40 lat będzie jeszcze gorzej ze światem, rozmiar grzechu będzie o wiele większy - o ile tyle będzie dane temu zbuntowanemu światu.

Opis ludzi ukazany w liście do Tymoteusza ukazuje również pseudochrześcijan, pokazuje ludzi religijnych, pokazuje ludzi w jakiś sposób wierzących ale nie narodzonych na nowo.

"....miłujący więcej rozkosze niż Boga, (5) którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy [mocy pobożności]" - 2 Tymoteusza 3:5 BW - według mnie słowa : "miłujący więcej rozkosze niż Boga" - pokazuje na ludzi religijnych, pokazuje na ludzi którzy uważają się za wierzących, inaczej wystarczyłoby by Pismo powiedziało : "MIŁUJĄ ROZKOSZE" - bez dodawania słów : "więcej niż Boga". Gdyby chodziło o ateistów nie byłoby odniesienia do Boga.
Na pewno o ludziach religijnych, uważających się za wierzących chodzi w słowach mówiących, że przybierają pozór pobożności ale ich życie jest zaprzeczeniem prawdziwej mocy pobożności.

A więc wg mnie apostoł zapowiada że wielu ludzi będzie wyglądało na pobożnych ale codzienne ich życie będzie zaprzeczeniem mocy pobożności która objawia się w naśladowaniu Pana Jezusa - a więc Ci ludzie będą mieć pokazowe akty religijne, będą uczestniczyć w rytuałach czy mówić wielkie słowa ale na tym się zakończy. Może czytają, będą czytać Biblię albo chodzić na nabożeństwa, modlić się, śpiewać Bogu, obchodzić różne święta, sabaty, może będą ewangelizować, może będą miłymi, może będą wzywać do nawrócenia, oddania życia Jezusowi Chrystusowi, może będą robić i mówić inne rzeczy pozornie wyglądające na dobre ale ich codzienne życie będzie odwrotnością prawdziwej pobożności a będzie nacechowane grzechem. Nie będą mieć również owocu ducha opisanego w - liście do Galacjan 5:22-23. Nie będą mieć ducha Chrystusowego - Chrystus nie będzie mieszkał w nich, więc i owocu ducha nie będą mogli wydawać - list do Rzymian 8:9-10. Nie będą mieć również prawdziwej miłości która się opisana jest w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian.


Myślę, że najgorszą rzeczą to oszukiwanie samego siebie, więc na prawdę dobrze jest spojrzeć na wymienione niżej cechy, uczynki i nie oszukiwać siebie, że jest się czystym. Ja bym u siebie widział braki w w tematach takich jak : braki w naturalnych uczuciach/wobec rodziny, może jestem też niewdzięczny, niepowściągliwy, mam chyba braki w okazywaniu uczuć - a może to wszystko czy inne ewentualne rzeczy to tylko moja błędna ocena. A może o wielu swych grzechach nie wiem, złe jest nieporzucanie grzechu ale i niechęć do poznania ewentualnych grzechów również jest zła.
Wiem, że powinniśmy odwracać się od zła a zabiegać o napełnienie duchem Chrystusowym, aby móc wydawać owoc ducha, aby móc naśladować Pana Jezusa.
Trzeba prosić o ukazywanie swoich grzechów, prosić o ukazanie czy jesteśmy na liście ludzie czasów końca lub wykazujemy inny grzechy ukazane w innych fragmentach Biblii.
Jeśli odrzuca się spojrzenie na prawdziwy obraz siebie, nie prosi się o ukazanie prawdy o swym stanie to i nie można porzucić ewentualnego grzechu bo się go nie widzi, człowiek myśli, że wszystko jest w porządku z nim, ale prawda może być inna jeśli żyje w jakimś grzechu. Niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności, a jeśli jest owocem ignorancji, świadomego zaniedbania to jest źle.
Mamy dążyć do uświęcenia, bez tego dążenia, starania się nikt nie ujrzy Pana - Hebrajczyków 12:14

"Lecz kto dostrzeże własne błędy? Oczyść mnie z tych, które są ukryte przede mną" - psalm 19:12 UBG
"Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, Poddaj próbie nerki i serce moje!" - psalm 26:2 BW
"Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje,Doświadcz mnie i poznaj myśli moje! (24) I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady,A prowadź mnie drogą odwieczną!" - psalm 139:23-24 BW2 list do Tymoteusza rozdział 3 wersety : 1-5 Biblia Warszawska : "A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne ["chalepos" strong 5467] czasy: (2) Ludzie bowiem będą samolubni [5367 "philautos"], chciwi [5366 "philarguros"] , chełpliwi [213 "alazon"], pyszni [5244 "huperephanos"], bluźnierczy [989 "balsphemos"], rodzicom nieposłuszni [545 "apeithes"], niewdzięczni [ 884 "acharistos"], bezbożni [462 "anosios"], (3) bez serca [794 "astorgos"], nieprzejednani [786 "aspondos"], przewrotni [1228 "diabolos"], niepowściągliwi [193 - "akrates"], okrutni [434 "anemeros"], nie miłujący tego, co dobre, [865 "aphilagathos"] (4) zdradzieccy [4273 "prodotes"], zuchwali [4312 "propetes"], nadęci [5187 "tuphoo"] , miłujący więcej rozkosze [5369 "philedenos"] niż Boga, (5) którzy przybierają pozór [3446 - "morphosis"] pobożności [2150 "eusebeia"] , podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem [ 720 "arneomai"] jej mocy; również tych się wystrzegaj [665 - "apotrepo] "

"nastaną trudne czasy" - słowo trudne to "chalepos" - strong 5467 - trudny, trudny do zniesienia, ciężki, niebezpieczny, dziki, wściekły, okropny, dotkliwy, bolesny, uciążliwy, szkodliwy


grecki strong numer 5367 - "philautos" - kochający samego siebie, samolubny, egoistyczny, egocentryczny, zajęty własnymi pragnieniami

strong nr 5366 -"philarguros" - kochający pieniądze, rozmiłowany w pieniądzach, chciwy, skąpy, ktoś miłujący osobiste korzyści finansowe

strong nr 213 - "alazon" - samochwał, chełpliwy, chwalipięta który samego siebie ocenia w głośny i wystawny sposób

strong 5244 - "huperephanos" - wyniosły, dumny, zarozumiały, pyszny, zuchwały, butny, napuszony, niepokorny, arogancki. Ukazujący samego siebie wyższym od innych. Ktoś kto chce być widziany wyższym od innych, bazujący na swoich aroganckich szacunkach własnych zasług, prac - nie patrzący na innych a nawet traktujący ich z pogardą. List do Rzymian 12:3, Jakuba 4:6, 1 Piotra 5:5

strong 989 - "balsphemos" - znieważający mową lub czynem coś lub kogoś uznanego za Świętego np Boga, wymawiający złowieszcze słowa, wypowiadający profanujące słowa, źle mówiący o kimś, oszczerczy, bluźnierczy, bluźnierca, używający obraźliwego języka, atakować obraźliwymi sformułowaniami, zniesławiający, mówiący pomówienia, oczerniać kogoś

rodzicom (strong 1118), nieposłuszni (strong 545) - "apeithes" - nieposłuszny, nieuległy, ktoś nie dający się przekonać - umyślnie ignorujący autorytet, niesforny, oporny

strong 884 - "acharistos" - niewdzięczny, niemiły, nieprzyjemny, odrażający, niegrzeczny, przykry

strong 462 - "anosios" - bezbożny, świętokradczy, niecny, zupełnie lekceważący/ nieszanujący to co święte, ktoś kto umyślnie/arogancko nie okazuje szacunku Bożym sprawom

strong 794 - "astorgos" - pozbawiony naturalnych uczuć, bez serca, niekochający. Storgos oznacza rodzinną miłość, rodzinne uczucia a "astorgos" jest przeciwieństwem więc oznacza kogoś kto nie ma miłości i uczuć wobec członków rodziny, bezlitosny wobec krewnych

strong 786 - "aspondos" - nieustępliwy, nieprzejednany, zajadły, nieugięty, niedopuszczający do zawarcia układu, nieubłagany

strong 1228 - "diabolos" - oszczerca, fałszywie oskarżający, zniesławiający, oczerniający, obmawiający 2)rzeczownikowo : oszczerca, potwarca, 3) jedno z imion szatana

strong 193 - "akrates" - nie panujący nad czymś, brak samokontroli, nieumiarkowany, nieopanowany,

strong 434 - "anemeros" - brutalny, nieoswojony, dziki, nieuprzejmy, wulgarny, nieułożony, niegrzeczny, zażarty, gwałtowny, agresywny, wściekły, srogi

strong 865 - "aphilagathos" - nie miłujący dobra, gardzący tymi którzy są dobrzy, nienawidzący to co dobre

strong 4273 - "prodotes" - zdrajca, sprzedawczyk, albo ktoś kto wydaje kogoś w ręce wroga, przeciwnika

strong 4312 - "propetes"- impulsywny, porywczy, nierozważny, lekkomyślny, krewki, pochopny, popędliwy, gwałtowny, szybki, nieopanowany, niepanujący nas swoimi odruchami

strong 5187 - "tuphoo" - być nadętym, być wyniosłym, być nadętym pychą, bezczelny, rozzuchwalony, łudzić, oszukiwać, być zarozumiałym, być nadętym razem z wyniosłością lub dumą.

strong 5369 - "philedenos" - lubiący zmysłowe przyjemności, kochający przyjemności, lubiący rozkosze, kochający uciechy zmysłowe , zmysłowy - lubiący rozkosze, przyjemności

strong 3446 - "morphosis" - forma, pozór czegoś, zarys, podobieństwo do kogoś lub czegoś, kształt.

strong 2150 - "eusebeia" - pobożność/dobre sprawowanie czci, bogobojność

strong 720 - "arneomai" - zaprzeczyć, twierdzić że nie, odmówić, odrzucić, zaprzeć się, wypierać się czegoś, wzbraniać się

strong 665 - "apotrepo" - odwracać się, nie dawać posłuchu, wzdrygać się przed czymś, odwrócić z dala od siebie. (unikać, wystrzegać się, stronić, trzymać się z dala od kogoś lub czegoś)


może ukazanie użycia tych słów w polskich przekładach rzuci też jakieś inne światło na temat znaczenia słów :


UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA : "A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy.2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni;3 Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych;4 Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga;5 Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj"

GRECKO POLSKI NOWY TESTAMENT WYDANIE INTERLINEARNE : "To zaś wiedz, że w ostatnich dniach nastaną czasy uciążliwe, 2 będą bowiem ludzie kochający siebie samych, kochający pieniądze, samochwalcy, hardzi, krzywdząco mówiący, rodzicom nieulegli, niewdzięczni, nieświątobliwi, 3 nieluby, nieubłagani, oszczerczy, nieopanowani, nieoswojeni, niekochający dobra, 4 zdrajcy, porywczy, poddani próżności, kochający przyjemność raczej niż kochający Boga, 5 mający ukształtowanie nabożności, zaś moc jej odrzucili i od tych odwracaj się. "

BIBLIA GDAŃSKA : "A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. (2) Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, (3) Bez przyrodzonej miłości, przymierza nie trzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych nie miłujący, (4) Zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga; (5) Którzy mają kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli; i tych się chroń."

NOWE PRZYMIERZE : "Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. 2 Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, 3 nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, 4 zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga, 5 stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj."
Odpowiedz
#2
" Zniknął pobożny z kraju, nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na rozlew krwi, jeden na drugiego sieć zastawia. (3) Do złego mają zgrabne dłonie: Urzędnik żąda daru, a sędzia jest przekupny; dostojnik rozstrzyga dowolnie - prawo zaś naginają. (4) Najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń. Lecz nadchodzi dzień wypatrzony przez twoich stróżów, twoje nawiedzenie; wkrótce nastąpi przerażenie. (5) Nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi! Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na twoim łonie! (6) Bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśni domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka" - Księga Micheasza 7:2-6 BW

,
Odpowiedz
#3
Nie dośc ,ze tacy sa to robia wszystko by Nowe Stworzenie spowadzic do swojego poziomu i zaciera sie linia.
Dobrze to pozbierałes dobra charakterystyka rozpoznawcza nieprzyjaciela Bożego.
Odpowiedz
#4
(01-10-2014, 06:51 PM)orjo napisał(a):  Nie dośc ,ze tacy sa to robia wszystko by Nowe Stworzenie spowadzic do swojego poziomu i zaciera sie linia.
Dobrze to pozbierałes dobra charakterystyka rozpoznawcza nieprzyjaciela Bożego.

szatan robi, ludzie to jego marionetki. Trzeba uważać na ludzi i z kim się przebywa - nie mam na myśli unikania ludzi, ale nie szukania towarzystwa, przyjaciół spośród ludzi, którzy przejawiają powyższe cechy, bo sami nimi nasiąkniemy
Odpowiedz
#5
Charakterystyka ludzi czasów końca.
Możemy dzisiaj wyjść z domu na ulice i sie rozejrzeć, wszędzie dookoła mamy odpowiedź, jak będą wyglądali.
A raczej, jak wyglądają.
Odpowiedz
#6
(23-11-2014, 01:08 PM)MieczDucha napisał(a):  Trzeba uważać na ludzi i z kim się przebywa - nie mam na myśli unikania ludzi, ale nie szukania towarzystwa, przyjaciół spośród ludzi, którzy przejawiają powyższe cechy, bo sami nimi nasiąkniemy

Również się z tym zgadzam, tak czynią też ŚJ, a wielu ludzi jednak ma im to za złe że Oni trzymają się z dala od tego zepsutego świata albo gdy wykluczają kogoś kto łamie podstawowe zasady lub gdy jakiś ŚJ nie zadaje się odstępcą - przeciwnicy ŚJ twierdzą że to brak miłości a przecież najważniejsza jest miłość do Boga i do Jego zasad aby własnie unikać tych, którzy mogą zagrażać naszemu rozwojowi duchowemu, nawet gdyby to byli nasi przyjaciele czy rodzina to jednak Bóg jest tutaj najważniejszy, sam Jezus to zaprezentował swym życiem że ważniejszy jest Ojciec i Jego wola.

Nie ma tu także mowy o nienawidzeniu odstępców ale o unikaniu ich i ostrzeganiu się nawzajem że to co czynią odstępcy jest niewłaściwe w oczach Boga. Exclamation

Mało jaka religia tak czyni, bo jeśli ktoś czyni zło wewnątrz religii to trzymają go tam nadal bez względu na konsekwencje dla ogółu zboru a przecież prawdziwy zbór chrześcijan tak nie postępuje, nie postępowały tak zbory chrześcijan w I wieku i nie powinniśmy postępować i My.

Bez względu jacy ludzie dziś będą źli i nienawistni, nie możemy im odpłacać złem za zło, nawet Jezus tego nie zrobił, nie klął na swych prześladowców i morderców, gdy go mordowali, powiedział wtedy do swych prześladowców:

“Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34)

Trzeba naprawdę pojąć czym jest pojęcie miłości.


Smile
Odpowiedz
#7
"Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.

19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.
21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.
22 Podając się za mądrych, zgłupieli;
23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.
24 Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą
25Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

26 Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze.
27 Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.
28 A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada;
29 Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów;

30 Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom;

31 Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia.
32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują." - list apostoła Pawła do Rzymian 1:18-32 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

,
Odpowiedz
#8
irlandzki ksiądz przyznaje przed zgromadzeniem, że jest gejem i dostaje owacje na stojąco : http://www.independent.co.uk/news/world/europe/irish-priest-announced-he-is-gay--and-his-congregation-gave-him-a-standing-ovation-9970562.html - w maju w Irlandii ma odbyć się referendum w sprawie małżeństw homoseksualnych i trwa kampanii propagandowa homoseksualizmu. Sondaże z zeszłego miesiąca pokazują 71 % poparcie w Irlandii dla zalegalizowania małżeństw homoseksualnych.
Odpowiedz
#9
Przy okazji tego wątku na temat charakterystyki ludzi czasów końca, warto wspomnieć także to, jak nie stać się takim człowiekiem Smile

Ostatnio czytam sobie Księgę Przysłów i faktycznie, można tam zasięgnąć wiele ciekawych spostrzeżeń na temat postępowania w sprawiedliwości, aby podobać się Bogu. (Polecam przeczytać całą)


Natomiast można do tego wątku dokleić również to, co Bogu się nie podoba, a mianowicie:

(Ks. Przysłów 6:16-19)

Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę:

- wyniosłe oczy,

- kłamliwy język,

- ręce, co krew niewinną wylały,

- serce knujące złe plany,

- nogi, co biegną prędko do zbrodni,

- świadek fałszywy, co kłamie,

..... i najważniejsze:
i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci.
Odpowiedz
#10
"Gdy niegodziwi się mnożą, to mnoży się i przestępstwo, lecz sprawiedliwi ujrzą ich upadek " - Księga Przysłów Salomona 29:16 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

kiedy nadejdzie "początek boleści" - Ewangelia Mateusza 24:8 - który rozpocznie się od wielkich wojen - możliwe że kolejnej światowej i gdy zapanuje chaos, to ogrom ludzi będzie krzywziło innych, będą gwałcić, rabować, niszczyć itd - "A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie." - Ewangelia Mateusza 24:13 UBG - niestety wielu chrześcijan z pokorą i na wzór Zbawiciela nie będą znosić trudnych czasów i prześladować, ale zaczną m.in oddawać złem za zło, nie będą miłować nieprzyjaciół, nie będą dobrze czynić tym którzy ich nienawidzą itd - miłość tych wierzących oziębnie, ale wielu pójdzie drogą jaką nakazał iść Nauczyciel - "bądźcie niewinni jak gołębice" - a to m.in oznacza zakaz jakiejkolwiek walki obronnej, nie ma zielonego światła aby oddawać komuś - nie ma tłumaczenia że to obrona
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości