Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ciasna brama, wąska droga
#1
l - http://http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html


[Obrazek: slide_18123.jpg]
"Usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli " - Ewangelia Łukasza 13:24 Uwspółcześniona Biblia Gdańska -- Te słowa nie mówią o ateistach, ale o ludziach, którzy mienić się będą wierzącymi w Chrystusa, będą się mienić chrześcijanami. 

Ateiści nie chcą wejść do Królestwa Bożego bo nie wierzą, że takie istnieje, nie wierzą że Chrystus żyje. Więc ci, którzy chcą wejść ale nie będą mogli to ludzie, którym wydawało się że wierzą, ale ich życie nie pokazywało prawdziwej, żywej wiary. Ich życie było starym grzesznym życiem - co najwyżej ubranym w religijne szaty, nie byli to ludzie narodzeni na nowo i dążący do uświęcenia :Cytat:" Gdy gospodarz wstanie i zamknie drzwi, zaczniecie stać na zewnątrz i pukać do drzwi, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam! A on wam odpowie: Nie znam was i nie wiem, skąd jesteście. 26 Wtedy zaczniecie mówić: Jedliśmy i piliśmy z tobą, i nauczałeś na naszych ulicach. 27 A on powie: Mówię wam, nie znam was i nie wiem, skąd jesteście; odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. " - Łukasz 13:25-27 UBG 

Ciasna brama, wąska droga to w mocy ducha podążanie za między innymi tymi słowami : 
"ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE BO JA JESTEM ŚWIĘTY" - 1 PIOTR 1:16

, "BĄDŹCIE DOSKONALI JAK OJCIEC WASZ NIEBIAŃSKI DOSKONAŁY JEST " - MATEUSZ 5:48,

"KTO MÓWI, ŻE W NIM TRWA POWINIEN SAM POSTĘPOWAĆ TAK JAK ON POSTĘPOWAŁ" - 1 JAN 2:6  - wierzący sam z siebie nie jest w stanie nic zrobić, ale przez żywą wiarę ma obietnice m.in ducha :  http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.html                   NIE MA ZIELONEGO ŚWIATŁA DLA GRZESZENIA  Cytat:"Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa" - Ewangelia Jana 1:17 UBG - Ta łaska nie daje przyzwolenia na życie w grzechu, ale w tej łasce jest zawarte wszystko co potrzebne, aby przezwyciężać grzechy i prowadzić życie zgodne z wolą Bożą :
"lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, (16) ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty" - 1 List apostoła Piotra 1:15-16 Biblia Warszawska. 


Możliwe jest zwycięstwo nad pokusami gdy się pojawiają : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/charis-mozliwe-zwyciestwo-nad-wszelkimi.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/charis-mozliwe-zwyciestwo-nad-wszelkimi.html  , ale również gdy człowiek trwa w jakimś grzechu może być z niego uwolniony. 
Łaska Boża zawierająca obietnicę ducha świętego umożliwia uwolnienie z danego grzechu, złego postępowania. 
W mocy ducha Bożego, ducha Chrystusowego można jedynie być wyzwolonym z niewoli grzechu i dążyć do końca swych dni do dalszego uświęcenia. Wąska droga to nie przynależność do jakiejś organizacji, instytucji i słuchanie jej. Wąska droga to nie bycie Katolikiem, to nie bycie Zielonoświątkowcem, to nie bycie Świadkiem Jehowy, albo Adwentystą, albo Baptystą itd. 
" I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? (7) Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować " - 1 Księga Mojżeszowa 4:6-7 Biblia Warszawska Nie było nigdy przyzwolenie na życie w grzechu, nie ma takiego przyzwolenia również w Nowym Przymierzu. Co jest zgodne z charakterem Chrystusa, a co jest zgodne z charakterem diabła :


1) Chrystus chce abyśmy prowadzi czyste życie, święte życie i udziela nam mocy ku temu.


2) Chrystusowi nie zależy na tym jak żyjemy. Uwierzyliśmy i będziemy zbawieni, bez względu jak będziemy żyć. Im bardziej grzeszymy tym łaska bardziej obfituje - łaska wraz ze wzrastającym grzechem coraz bardziej zasłania Boże oczy na grzechu, więc możemy robić co chcemy, żyj jak chcemy. Nie musimy walczyć z grzechem, nie musimy nie miłować bezbożnego świata i rzeczy, które są na nim. Nie musimy zapierać się siebie, możemy żyć jak chcemy i prowadzić życie takie jak świat, zajmować się tym czym zajmuje się świat. Nie musimy czynić dobra, a porzucać zło, nic nie musimy bo mamy łaskę, która przykryje wszelkie grzechy i nie usłyszymy od Zbawiciela : "idźcie precz czyniący nieprawość". Nie jesteśmy "pod zakonem" Smile
"I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi [SOZO - 4982] swój lud od jego grzechów" - Ewangelia Mateusza 1:21 UBG - Sozo znaczy m.in wyratuje, wybawi - nie spłycał bym tego wersetu jedynie do wybawienia od kary, ale również chodzi mim zdaniem o wybawienie z mocy grzechu, tak że człowiek przestaje czynić dane zło. Przestaje być niewolnikiem grzechu, a zaczyna być sługą sprawiedliwości. 
Podam wiele innych fragmentów i każdy zainteresowany niech sobie przemyśli, przeanalizuje i zastanowi się co jest zgodne z wolą Boża - czyste, nowe życie, czy stare-grzeszne przykryte płaszczem fałszywej łaski. 
Oczywiście nie chodzi o stan bezgrzeszności, dopóki jesteśmy w tych ciałach walka będzie się toczyć, ale grunt żeby walczyć i korzystać przez wiarę z Bożych środków, w których jest możliwe zwyciężanie. 
Trzeba pamiętać do czego zostaliśmy powołani i chcieć tego, zabiegać o to : 


"Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. (8) Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego" - 1 Tesaloniczan 4:7-8 BW - w mocy z wysokości/duchu świętym (ŁUKASZ 24:49) jest wszystko co potrzebne do prowadzenia życia zgodnego z wolą Bożą - 2 list apostoła Piotra 1:3" Potem Jezus znalazł go w świątyni i powiedział do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego" - Ewangelia Jana 5:14 UBG 


"A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej: Kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? 11 Ona odpowiedziała: Nikt, Panie. A Jezus powiedział do niej: I ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz." - Jan 8:11-12 UBG


Cytat:" Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. 32 I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. 33 Odpowiedzieli mu: My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić: Będziecie wolni? 34 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. 35 A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki. 36 Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni." Jan 8:31-36 UBG 

" Wzbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości." - Dzieje Apostolskie 3:26 UBG


Cytat:" Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała?

2 Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?
3 Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?
4 Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia " - Rzymian 6:1-4 UBG"  Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (12) Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego, (13) i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. (14) Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. (15) Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy! (16) Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? (17) Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, (18) a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości, (19) po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. (20) Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. (21) Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. (22) Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny." - list apostoła Pawła do Rzymian 8:11-22 Biblia Warszawska


Cytat: " Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.  ....... Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. (9) Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego ........ Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie " - Rzymian 8:2, 8-9, 13. BW


"Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie; albowiem niektórzy nie znają Boga; dla zawstydzenia waszego to mówię " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 15:34 BW 


"Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej." - 2 Koryntian 7:1 UBG


" I modlę się do Boga, abyście nie czynili nic złego, nie po to, abyśmy my okazali się wypróbowani, ale abyście wy czynili to, co dobre, choćbyśmy byli jak odrzuceni" - 2 Koryntian 13:7 UBG

"   w nim też zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe " -Kolosan 2:11 BW


Cytat:"Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, (12) nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, (13) oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, (14) który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach " - list apostoła Pawła do Tytusa 2:11-14 BW 
 
" Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:1 UBG 


Cytat:[Obrazek: images1p116.jpg]Cytat: "Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości; 15 Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu " - 1 list apostoła Piotra 1:14-15 UBG


" Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców; 19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego" - 1 list apostoła Piotra 1:18-19 UBG  "  On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni " - 1 list apostoła Piotra 2:24 UBG 

Cytat: " Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu;

2 Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga.
3 Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie.
4 Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty, i źle o was mówią.
5 Zdadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych " -  1 list apostoła Piotra 4:1-5 UBG 


" Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. 4 Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie" - 2 list apostoła Piotra 3:3-4 UBG - uczestniczenie w Boskiej naturze, to umożliwienie uczestniczenia w świętości - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:10" Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. (7) Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. (8) Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. (9) Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. (10) Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego" - 1 list apostoła Jana 1:6-10 BW


Cytat:"Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. (2) On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. (3) A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. (4) Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. (5) Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. (6) Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował" - 1 Jan 2:1-6 BW

" I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. (4) Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. (5) A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. (6) Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. (7) Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. (8) Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (9) Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. (10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego " - 1 Jan 3:3-10 BW

"Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć " - 1 Jan 5:18 BW
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości