Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
arcyfałszerz
#1
http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html[Obrazek: ew.Mateusza24.jpg]
szatan będzie podrabiał drugie przyjście Chrystusa. Będzie podrabiał również Tysiącletnie Królestwo.

Głównym zwodzącym będzie szatan i inne demony, ale pośrednio antychryst czy fałszywy prorok również będą mieć swój udział. 
Cytat:A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? " - Mateusz 24:3 Biblia Warszawska

Jak szatan może sprawić aby chrześcijanie w tym ci opierający się na Biblii uznali Królestwo antychrysta za Królestwo Boże, a samego antychrysta jako swojego Króla ??

Trzeba podrobić różne biblijne wydarzenia, porobić biblijne rzeczy i biblijne osoby. Wtedy nawet wybrani będą zagrożeni zwiedzeniem. Pismo nie mówi że wybrani będą zwiedzeni, ale mówi że pułapka również na nich będzie zastawiona, aby i ich spróbować zwieść.Cytat:Pan Jezus podał szereg zdarzeń, rzeczy które będą poprzedzać, więc skoro nawet wybrani będą próbowani być zwiedzeni, to wiele lub większość z tych rzeczy moim zdaniem będzie miały wygląd spełniających się proroctw biblijnych i pozory Bożego działania.

Skoro chrześcijanie czekają na Chrystusa i nadejście Jego Królestwa, to szatan będzie próbował podrobić drugie przyjście Zbawcy i będzie próbował podrobić Jego Królestwo. Wierzący, którzy nie będą całym sercem iść za Panem, uwierzą w te oszustwa. Zobaczą szereg różnych wydarzeń np wielkie reformy świata i powiedzą, że to wszystko jest spełnieniem proroctw biblijnych - spełnieniem proroctwo o 1000 letnim Królestwie.Cytat:Zanim Pan powróci na Ziemię muszą być spełnione różne rzeczy, więc szatan będzie je podrabiał, wykreuje różne wydarzenia, rzeczy tak aby chrześcijanie uznali antychrysta za swojego Pana i Króla.

Rządy Chrystusa podczas Jego Tysiącletniego Królestwa będą charakteryzować się różnymi rzeczami, więc szatan będzie chciał podrobić te różne rzeczy. Będzie podrabiał proroctwa biblijne które mówią o władzy Chrystusa podczas Milenium i będzie podrabiał Jego Królestwo które opisuje Biblia.

szatan wprowadzi falsyfikaty i na prawdę będą to dla ogromu ludzi bardzo przekonujące falsyfikaty, tak że będą przekonani że nadszedł Zbawiciel i że rozpoczęło się 1000 letnie Królestwo.
Cytat: " Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych " - Mateusz 24:24 BW - wybrani to będą ludzie oddani w pełni Chrystusowi. Mający żywą wiarę, będący w bliskiej społeczności ze swym Zbawcą, trzymający się nauk natchnionej Biblii. Skoro nawet tacy będą próbowani być zwiedzeni, to wiele z tych przyszłych oszustw, fałszerstw oraz nadprzyrodzonych znaków i cudów - będzie musiało mieć biblijny wygląd, biblijny kamuflaż. 

Moim zdaniem wiele wskazuje, że wszystkie główne proroctwa biblijne będą podrabiane, imitowane.
Będzie moim zdaniem między innymi :

- podróbka wysychającego Eufratu (Objawienie nie mówi o dosłownej rzecze)

- podróbka armagedonu

- podróbka dwóch świadków z Objawienia ( na pewno nie będzie to Eliasz, Mojżesz, Henoch itp)

- trzecia świątynia nie będzie spełnieniem proroctw, ale ich imitacją

- w trzeciej świątyni nie zasiądzie antychryst, ale człowiek udający go aby prawdziwego antychrysta     uznano za Zbawcę.

- będzie podróbka 10 królów i podróbka 10 królestw z m.in Księgi Daniela i Objawienia

- będzie podróbka nierządnicy z Objawienia

- prawdopodobnie będzie imitacja podobizny bestii i znamienia

- będzie prawdopodobnie podrobiony powrót Chrystusa na obłoku do Jerozolimy

- będzie prawdopodobnie podróbka tzw świątyni Ezechiela

- będzie wiele, wiele innych falsyfikatów ale o nich w tym o 3 świątyni napiszę w innych częściach,     o ile Pan pozwoli.                     ZŁYM  PRZYPISZĄ  PROROCTWA DOTYCZĄCE  CHRYSTUSA


proroctwa mówiące o przyszłej władzy Chrystusa, o zasięgu, charakterze Jego władzy, Jego Królestwa będą przypisywane antychrystowi a jeszcze wcześniej zapewne człowiekowi czy kilku osobom, które będą go imitować, tak aby gdy nadejdzie ten biblijny to chrześcijanie myśleli, że to Chrystus. Wielu tzw wierzących widząc diabelskie podróbki będzie mówiło, że to spełnienie proroctw biblijnych o Chrystusie i że nadeszło, Królestwo Boże.


                    1)  WŁADZA NAD WSZYSTKIMI JĘZYKAMI i NARODAMI :


antychryst : " I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. " - Objawienie Jana 13:7b Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Chrystus : "  I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo - niezniszczalne " - Księga Daniela 7:14 Biblia WarszawskaCytat:Gdy antychryst otrzyma swoją władzę, to chrześcijanom będzie mówione, że ta władza to spełnienie proroctwa z Księgi Daniela, które mówi o władzy Chrystusa. Przytaczane zapewne będą i inne fragmenty np z Księgi Zachariasza : " a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi " - Zachariasz 9:10b. BW                2)  POKÓJ, BEZPIECZEŃSTWO :antychryst : " A przemysłem jego poszczęści mu się zdrada w ręku jego, a uwielbi sam siebie w sercu swojem, i czasu pokoju wiele ich pogubi; nadto i przeciw książęciu książąt powstanie, a wszakże bez ręki pokruszony będzie " - Księga Daniela 8:24 Biblia Gdańska 


Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą " - 1 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 5:3 UBGChrystus : " I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom " - Zachariasz 9:10a BW 
Cytat:Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju(6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów " - Izajasz 9:5-6


I będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi. I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy " - Izajasz 2:4 Biblia Gdańska - te powyższe wersety będą przypisywane antychrystowi, i człowiekowi/ludziom poprzedzającym go, który będzie/będą obwoływani antychrystem, aby później tego prawdziwego antychrysta obwołać Zbawicielem, Bogiem.                   3)   ODDADZĄ MU POKŁON :


antychryst  : " Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata. " - Objawienie Jana 13:8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 
Chrystus : "  Przysiągłem sam przez się; wyszło z ust moich słowo sprawiedliwe, które się nazad nie wróci: Że się mnie kłaniać będzie wszelkie kolano, i przysięgać każdy język " - Izajasz 45:23 Biblia Gdańska 


Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan " - Księga Psalmów 22:28 BWCytat:Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, Niech mu służą wszystkie narody! " - Psalm 72:11 BW - chrześcijanie będą zwodzeni, że oddawanie pokłonu antychrystowi lub człowiekowi/ludziom go poprzedzającym to spełnienie tych powyższych proroctw odnoszących się do Chrystusa. Pseudochrześcijanie uwierzą w te kłamstwa i sami będą oddawać pokłon i będą przekonani, że spełniły się proroctwa dotyczące Chrystusa i Jego Królestwa. 


                  4)  ZNISZCZENIE  WŁADCÓW,  MOŻNYCHantychryst : " a po nich powstanie pośledni, który będzie różny od pierwszych, i trzech królów poniży " - Daniel 7:24b Biblia Gdańska

wytracać będzie mocarzów i lud święty " - Daniel 8:24b Biblia Gdańska

i jak mocarz strąciłem siedzących na tronie. " - Izajasz 10:13a BWCytat:" Oddali też pokłon bestii, mówiąc: Któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć? " - Objawienie Jana 13:4 UBG


Chrystus : " Oni będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni. " - Objawienie Jana 17:14 UBGCytat:Powstaje Bóg, a pierzchają wrogowie jego, I uciekają przed obliczem jego ci, którzy go nienawidzą. (3) Jak się rozprasza dym, tak ich rozpraszasz; Jak się rozpływa wosk od ognia, Tak giną przed Bogiem bezbożni " - Psalm 68:2-3 BW 

Walczący z Panem będą zdruzgotani, Najwyższy w niebie pobije ich. " - 1 Księga Samuela 2:10a BW - 


Gdy od władzy będą usuwani różni ludzi przez antychrysta, czy człowieka/ludzi poprzedzających go, to będą im przypisywane te słowa mówiące i działaniu Chrystusa. Chrześcijanie będą zwodzeni, że to co się dzieje to działanie Tego, na którego oczekiwali, ale prawda będzie inna. 
                  5)  DANIE  WŁADZY  SWYM  SŁUGOM


antychryst : " tych, którzy go uznają, obsypie zaszczytami, nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią " - Księga Daniela 11:39 Biblia Warszawska ............. " a których mu się będzie zdało, tych rozmnoży sławę, i uczyni, aby panowali nad wielą, a rozdzieli im ziemię miasto zapłaty " - Biblia Gdańska


Chrystus : " Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane" - Księga Daniela 7:27 BWCytat:" Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze? " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 6:2 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Gdyż PAN Najwyższy budzi grozę, jest wielkim Królem nad całą ziemią. 3 Podda nam ludzi i narody pod nasze stopy " -Psalm 47:2-3 UBGCytat:" I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi " - Objawienie Jana 5:10 UBG  _______ " lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. " - Objawienie 20:6b UBG


Gdy antychryst dojdzie do władzy i gdy będzie dawał władzę swoim sługom - to będzie się mówiło, że to spełnienie powyższych słów. Ale na takie kłamstwa nabiorą się tylko tacy, którzy nie umiłowali, nie umiłują Chrystusa i Jego słów : 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:10-12. Jak też jest mowa w Księdze Daniela : " bezbożni nie będą mieć poznania". 
Kto będzie gardził uświęceniem, świętym życiem, a będzie gonił za pożądliwościami, grzechami ten będzie zwiedziony. Ten nie będzie miał siły aby być wiernym Chrystusowi w ciężkich czasach, wśród różnych doświadczeń lub cierpień, trudów. 


                 6)  SKARBY ,  DOBROBYT


antychryst : " Rzekł bowiem: Uczyniłem to mocą swojej ręki i dzięki swojej mądrości, gdyż jestem rozumny; zniosłem granice ludów i zrabowałem ich skarby, i jak mocarz strąciłem siedzących na tronie. (14) I sięgnęła moja ręka po bogactwo ludów jakby po gniazdo, a jak zagarniają opuszczone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię, a nie było takiego, kto by poruszył skrzydłem albo otworzył dziób i pisnął " - Księga Izajasza 10:13-14 BW
Cytat:Rzeczywiście jesteś mędrszy niż Daniel, żadna tajemnica nie jest przed tobą zakryta, (4) Dzięki swojej mądrości i swojej roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę: Zgromadziłeś złoto i srebro w swoich skarbcach(5) Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa " - Ezechiel 28:3-5 Biblia Warszawska

Objawienie Jana rozdział 18 - m.in tutaj opisane jest Królestwo antychrysta. Opisane jest podczas jego apogeum - najwyższej świetności i mocy. Opisany jest wielki dobrobyt który zapanuje na świecie. Te różne przyszłe wielkie reformy świata, naprawienie ekonomii, wprowadzanie nowych technologii, wolnej energii, likwidacja bezrobocia, czy skracanie czasu pracy i dziesiątki czy setki innych rzeczy, które będą wprowadzane na świat - będą przedstawiane chrześcijanom jako spełnienie słów o nadejściu Tysiącletniego Królestwa. 

Skoro świat o antychryście będzie mówił w podziwie : "kto jest do niego podobny" to znaczy, że przyniesie on światu to co świat kocha, pragnie, pożąda a jest to m.in dobrobyt, luksusy. 

sam antychryst będzie opływał w skarbach, ale i da światu też to co świat kocha i szuka - da światu dobrobyt, a wszystko ku większemu grzechowi, większemu rozpasaniu. No i czytamy w 18 rozdziale Objawienia Jana, że wraz z tym wielkim dobrobytem - grzechy rozpasanej w dostatkach ludzkości sięgną nieba. Jak w Sodomie i Gomorze :
Cytat: Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to: wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. (50) Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś " - Księga Ezechiela 16:49-50 BW

Jak pisałem, zanim nadejdzie tytułowy biblijny antychryst - ósmy król, to wpierw nadejdzie co najmniej jedna osoba, która będzie udawała go i zasiądzie w 3 świątyni, tak aby później gdy nadejdzie ten o którym mówi np Księga Daniela, Objawienie Jana, 2 list do Tesaloniczan i inne - chrześcijanie uznali go za ego, na którego czekają. Żeby myśleli że spełniają się proroctwa biblijne, ale to nie będą proroctwa, ale ich podróbki.


Prawdziwe spełnienie proroctw nadejdzie później i nie będzie zależne od technologii i ludzkiej pracy itd. 

Ale nie dajcie się oszukać. Nie każdy przyszły dobrobyt i pokój będzie od razu tym, który wprowadzi antychryst. szatan jest sprytny i wie, że chrześcijanie wiedzą o fałszywym pokoju, bezpieczeństwie. Więc ku zwiedzeniu, sprawi że będzie nie jedna epoka fałszywego pokoju, fałszywego bezpieczeństwa, dobrobytu. 
Cytat:Arcyfałszerz zwodzi cały świat, więc w czynieniu zła nie jest głupcem. Ale Chrystus jest nieskończenie większy od Niego, więc trwajmy w Panu. Dążmy w mocy Pana, w Jego duchu do uświęcenia, trwajmy w żywym Chrystusie. Oddajmy Mu swoje serca, całych siebie a On w swym czasie wszystko nam ukaże. Nie trzeba się lękać i łamać sobie głowę nad przyszłością. Chrystus : " Niech będzie nadmiar zboża w kraju, Aż po szczyty gór, Niech zaszumi jak Liban plon jego, Niech zakwitną mieszkańcy miasta jak trawa polna. " - Psalm 72:16 BW


 Tak bowiem mówi Pan: Oto Ja skieruję do niego dobrobyt jak rzekę i bogactwo narodów jak wezbrany strumień " - Izajasz 66:12a                   

               7)     ZNAMIĘ

Gdy fałszywy prorok zwiedzie świat cudami i znakami, wprowadzone zostanie znamię jego pana - antychrysta.


Możliwe, że chrześcijan będzie się zwodzić mówiąc im, że to znamię to nic złego ale spełnienie tych słów :


 Potem umieszczę na nich znaki tych, którzy spośród nich ocaleli, wyślę do narodów, do Tarszysz, Pul i Lud, do Mesech i Rosz, do Tubal i Jawan, do dalekich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały, i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów " - Izajasz 66:19 BW


Jeden powie wówczas: Ja należę do Pana! Drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny wypisze na swojej ręce: "Własność Pana" - i otrzyma zaszczytne imię "Izrael" " - Izajasz 44:5 BW ---- to takie moje luźne skojarzenie, ale możliwe, że chrześcijanie będą zwodzeni, że znamię bestii to spełnienie tych proroctw. 

Fałszywy prorok (nie mylić z antychrystem - to różne osoby) jak mówi Biblia zwiedzie wielkimi cudami i znakami świat aby m.in przyjęli znamię - Objawienie Jana 19:20. Kto uzna inne działania antychrysta za spełnienie proroctw biblijnych, ten przyjąłby że i znamię bestii to spełnienie słów z Księgi Izajasza.             8)   NISZCZENIE CHRZEŚCIJAN PRZEZ ANTYCHRYSTA


Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich " - Objawienie Jana 13:7a

I przypatrywałem się, a oto róg ten walczył z świętymi, i przemagał ich " - Daniel 7:21 Biblia Gdańska ....... " wytracać będzie mocarzów i lud święty " - Daniela 8:24b ......... " gdy do szczętu rozproszy siłą ręki ludu świętego, tedy się to wszystko wypełni " - Daniel 12:7b Biblia Gdańska 


Gd antychryst i jego słudzy będą niszczyć chrześcijan - tych chrześcijan którzy nie pójdą za nim, to będzie się pewnie mówiło, że niszczenie tych wiernych to spełnienie np tych słów :
Cytat:" Lecz tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach. " - Łukasz 19:27 UBG 
Pseudochrześcijanie lub inni ludzie będą mówić, że niszczenie wiernych Chrystusowi to spełnienie innych zapowiedzi zniszczenia buntowników, złych itd np - Księga Izajasza 65:11-15. Psalm 2 i inne. 
Gdyby ciała wiernych Chrystusowi nie były chowane, to pewnie mówiłoby się, że to spełnienie tych słów : 

"Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. " - Izajasz 66:24 BW


nie każde przyszłe niszczenie, zabijanie uczniów będzie automatycznie spełnieniem słów z Objawienia. Tamten czas będzie wyjątkowy i nie możemy ponieść się emocjom, ale inne biblijne wskazówki muszą być miarą czy jest to już ten czas, czy nie.             9 )   WYNIOSŁA  MOWA  ANTYCHRYSTA  a oto w onym rogu były oczy podobne oczom człowieczym, i usta mówiące rzeczy wielkie " - Daniel 7:8b Biblia Gdańska 


przeciwko Bogu nad bogami dziwne rzeczy mówić będzie " - Daniel 11:36b Biblia Gdańska 


 I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa " - Objawienie Jana 13:5 UBG 


Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci " - 2 Tesaloniczan 2:4a UBG 


nie każdy przyszły władca, który będzie mówił przeciwko Chrystusowi, przeciwko Ojcu będzie automatycznie antychrystem. Jak mówiłem szatan będzie podrabiał proroctwa biblijne w tym osobę antychrysta, więc nie każdy przywódca światowy, który będzie mówił jakieś wielkie rzeczy, czy bluźnierstwa będzie automatycznie tym, o którym mówi Biblia.

Bluźnierstwa to nie muszą być też jakieś wyzwiska itd. Wystarczy, że np powie : " Jestem Zbawicielem - widzicie to po moich owocach, widzicie to po pokoju, dobrobycie, miłości którą zaprowadziłem."
Wystarczy, że powie że jest Zbawicielem.

Oczywiście słowa, deklaracje antychrysta czy ludzi go poprzedzających będą interpretowane, że to spełnienie np tych słów : " I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas uczył dróg swoich, i będziemy chodzili ścieszkami jego; albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu " - Izajasz 2:3 Biblia Gdańska

albo : "nauki jego wyspy oczekiwać będą " - Izajasz 42:b BG                       10 )  ZWIEDZENIE  WOKÓŁ  JEROZOLIMY


Wielkie zwiedzenie będzie związane również z Jerozolimą.

Wiele wskazuje, że nie tylko ten czy ci imitujący antychrysta będą z nią powiązani, ale i sam antychryst będzie miał wiele wspólnego z Jerozolimą. Oczywiście się powie o nich/ o nim że to spełnienie słów o Chrystusie.Cytat:Więc gdyby np z każdego narodu wybrało się tysiące czy dziesiątki tysięcy osób na przywitanie antychrysta, na słuchanie jego słów, na oddanie mu chwały to chrześcijanom mówiłoby się, że to spełnienie tych słów : 

" W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. " - Księga Jeremiasza 3:17 Biblia Warszawska


" I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższy się nad pagórkami, a zbieżą się do niej wszystkie narody. (3) I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas uczył dróg swoich, i będziemy chodzili ścieszkami jego; albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu " - Izajasz 2:3-4 Biblia Gdańska
Cytat:" Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębie do swoich gołębników? (9) Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną na przedzie, aby przywieźć twoich synów z daleka; wiozą z sobą swoje srebro i złoto dla imienia Pana, twojego Boga, i dla Świętego Izraelskiego, bo chce cię uświetnić " - Izajasz 60:8-9 BW


" Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga, na swej świętej górze. 2 Pięknie wzniesiona, radością całej ziemi jest góra Syjon na krańcach północy, miasto wielkiego Króla. 3 Bóg w pałacach jego jest uznany za twierdzę. " - Psalm 48:1-3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - te m.in wersety będą przypisywane antychrystowi i pewnie człowiekowi/ludziom go poprzedzającym.


Wokół Jerozolimy i Palestyny już ma miejsce wiele zwiedzeń - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=9538 - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=9538 - ale to co nadejdzie będzie o wiele, wiele większe, niebezpieczniejsze, ale kto będzie skupiony na Chrystusie. Kto w Panu będzie się uświęcał, kroczył za Nim ten będzie bezpieczny przed oszustami. 


===============================================
===============================================[Obrazek: madrosc.jpg]
W CHRYSTUSIE jest wszystko co potrzebne - poznawajmy go, patrzmy na Niego


co najmniej DWA OBLĘŻENIA - proroctwa mówią o co najmniej dwóch oblężeniach Jerozolimy - Łukasz 21:20 i kilka lat później inne o którym mówi księga Zachariasza. Będzie imitacja armagedonu. Będzie imitacja 200 milionowej armii. Objawienie rozdział 9 werset 16 - nie mówi o dosłownej ludzkiej 200 milionowej armii. Ale szatan imitujący proroctwa może mieć przyzwolenie na utworzenie takiej - np armia chińska + koalicja państw muzułmańskich - lub jakieś inne opcje.
Objawienie 16 mówiące o królach ze wschodu mówi o Chrystusie i Jego świętych a nie o ludzkich armiach. Poza tym wydarzenia z 16 rozdziału to kompletnie inne wydarzenie w innym czasie rozgrywane niż wydarzenia z 9 rozdziału.

Nie każdy oblężenie Jerozolimy musi być automatycznie spełnieniem słów z Łukasza 21:10.
Arcyfałszerz tak jak fałszuje Kościół, fałszuje Chrystusa tak będzie i imitował proroctwa biblijne, ale Chrystus ma wszystko pod kontrolą i mimo diabelskich podróbek, on przyniesie prawdziwe spełnienie proroctw i to w idealnym czasie, zamierzonym przez siebie.POWRÓT NA OBŁOKACH - demony mogą przybierać różny wygląd i mają dużą moc, choć ograniczoną i nie równającą się z mocą Wszechmogącego. Możliwe jest moim zdaniem, że będzie próba podrobienia i takiej rzeczy. Ale to będzie cieniem, marną podróbką rzeczywistego powrotu Pana, ale pseudochrześcijanie w razie takiej podróbki kupią ją.
Pan ma powrócić tak jak odszedł, czyli z Góry Oliwnej - Dzieje Apostolskie 1:11 . Więc ewentualna podróbka znowu będzie związana z Jerozolimą .... " Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej " - Księga Zachariasza 14:4 BW


ZNAK  NA  NIEBIE  : "I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą " - Mateusz 24:30 Biblia Warszawska - z tego co wiele wskazuje demony również potrafią przybierać postać kul światła, poruszają się z wielką prędkością, łamią prawa fizyki. Gdyby jakaś liczba takich "kul" świetlnych utworzyła na niebie jakiś znak - np znak krzyża - czy wielu ludzi nie uznałoby to za wypełnienie słów Chrystusa ?? pytanie retoryczne - oczywiste jest, że mnóstwo ludzi przyjęłoby to jako zapowiadany znak.KSIĘGA IZAJASZA rozdział 11 , rozdział 65. M.in w tych rozdziałach są opisy Milenium - 1000 letniego Królestwa Chrystusa.Cytat:" I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. (7) Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. " - Izajasz 11:6-7 Biblia Warszawska - czy możliwe jest również np w jakiś sposób podrobienie i tego proroctwa ?? Możliwe, że tak. Jak demony weszły w świnie i pokierowały je ku skoczeniu w morze. to być może dla pokazówki, dla zwiedzenia weszłyby w wilka, w lwiątko czy niedźwiedzicę, lwa i sprawiły, że zachowywałyby się inaczej niż normalnie.

Taka moja luźna opinia. Prawdziwe proroctwo będzie dotyczyć wszystkich zwierząt na ziemi. A więc milionów, dziesiątek milionów. Nie będzie to zrobione jakąś inżynierią genetyczną. Nie będzie to drobna liczba zwierząt ustawiona dla pokazówki, ku zwiedzeniu.
Prawdziwe proroctwo to cudowne, nadprzyrodzone działanie Wszechmogącego i zasięgu globalnym. ani jeden drapieżnik nie będzie zabijał. Stanie się to nie na przestrzeni lat, ale jednorazowo.

Wszystko co będzie odbiegało od tego, będzie zwiedzenie, podróbką proroctwa.


===============================
===============================

                     W  CHRYSTUSIE   OCHRONA  PRZED  ZWIEDZENIE,  WŁAŚCIWE ROZPOZNANIE


" W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. " - Kolosan 2:3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska. - z Alfie i Omedze - Wszechmogącym Zbawicielu Jezusie Chrystusie za wolą Ojca, są skarby - wszystkie skarby mądrości i poznania.


Nie muszą spędzić 2016 roku nad główkowaniem czym będzie tajemnicze na dziś znamię, tajemnicza podobizna z m.in 13 rozdziału Objawienia. Nie muszę główkować całego roku, łamać sobie głowy kim będzie antychryst, a kim fałszywy prorok, a kim nierządnica, a kim dwaj świadkowie i tak dalej. W swoim czasie dla Bożych ludzi będzie to jasne, zrozumiałe. Pan Jezus swoim świętym objawi wszystko w odpowiednim czasie.

Mogę spędzić cały 2016 rok nad tymi rzeczami, i zmarnować czas, nie głosić Ewangelii, nie głosić biblijnych nauk, wskazań. Mogę główkować i główkować i nie trwać w społeczności z Panem, w relacji, więzi, bliskim związku. mogę obserwować i obserwować świat i marnować w ten sposób czas i być gdzieś tak na prawdę z dala od Chrystusa i przez takie niemądre postępowanie robi się coś odwrotnego od poznawania prawdy. Człowiek oddala się od Chrystusa i nie będzie miał poznania. Nie będzie miał siły aby przeciwstawić się ciężkim doświadczeniom, próbom, cierpieniom za wiarę gdy takie nadejdą.

Kluczem jest tym bardziej zbliżyć się do Chrystusa, tym bardziej patrzeć na Niego a nie na światowe wieści. Tym bardziej dążyć w Panu do uświęcenia, dzięki Panu porzucać kolejny balast - w tym nęcące, pociągające światowe nowinki, wieści, które tak na prawdę oddalają od prawdy a dają marne imitacje.

Posłuszeństwo Chrystusowi w mocy jakiej udziela, dążenie do uświęcenia w duchu który udziela Pan Jezus - 1 Tesaloniczan 4:7-8. Trwanie w Panu Jezusie, skupienie się na Nim na społeczności z Nim. Poznawanie Go, Jego miłości, Jego słów i bycie ich wykonawcą - to wszystko jest kluczem do rozpoznania między prawdą a podróbką prawdy. Jest kluczem do zrozumienia tych rzeczy, które nadejdą i co ważne trwanie w Panu, i gdy on trwa w Nas jest kluczem do zwycięskiego przejścia przez wszelkie próby, doświadczenia, uciski i cierpienia.

Dobrze mieć jakiś obraz proroczych rzeczy, ale wielu dało się pochłonąć tym rzeczom i tak na prawdę odeszli od Chrystusa, odcięli się od najważniejszego - od społeczności z Nim od trwania w Nim. Te rzeczy są pociągające dla ludzi, ale to trwanie w Chrystusie, uświęcenie w Panu, w Jego mocy jest kluczem, bo jak słusznie jest napisane w Księdze Daniela :

" bezbożni nie będą mieć poznania" - Daniel 12:10

więc kto chce mieć poznanie, chce mieć siłę aby wytrwać do końca nawet w głodzie, chłodzie, więzieniu itd to klucz jest w świętości, w przeciwieństwie bezbożności.Cytat:Skoro bezbożni nie będą mieć poznania, to znaczy że tylko święci będą je mieli. Świętość jest możliwa gdy szczerze wierzymy w Pana, on udziela ducha świętego i w tej mocy można porzucać grzechy a w zamian czynić Boże dobro, można wzrastać. Takim ludziom będzie dane poznanie i siła.
Dobrze nie gardzić proroctwami biblijnymi, bo są one piękne - to niezawodne zapowiedzi wspaniałego panowania Chrystusa a później i cudownej wieczności, ale wielu w proroctwach poszło nie tam gdzie trzeba. 

"idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody " - więc sami musimy być uczniami i czynić innych ludzi uczniami. To wezwanie Pana nie powinno być gdzieś na uboczu. Zapętlenie się w proroctwach, w światowych wieściach, pogłoskach nie powinno mieć miejsca. Trwanie w Panu, społeczność z Nim to źródło do wszelkiego poznania, bo w Chrystusie są wszelkie skarby mądrości i poznania, więc kto chce mieć je musi przyjść do Chrystusa. Musi mieć społeczność z Nim a wpierw wiarę, później posłuszeństwo i poznawać Pana i kochać Go, chodzić w Nim. Jak mąż i żona powinni być razem. Tak i my z Panem powinniśmy mieć bliską społeczność, intymny związek, relacje, prawdziwą więź.

Pan takim ludziom wszystko objawi. W Nim jest klucz, nie w nas. W Nim jest poznanie, a nie w naszych rozumach. Pan takim ludziom da rozpoznać wszystko co nadejdzie. Pan objawi im między prawdą i kłamstwem. Między prawdziwym proroctwem i imitacją proroctwa.


Bez Niego nic nie możemy - Ewangelia Jana 15:5Cytat:żyjący w grzechach, goniący za pożądliwościami nie zrozumieją. 
Cytat:Święci w Chrystusie, trwający w Nim a On w nich, dążący do dalszego uświęcenia zrozumieją. 

Skoro np do rozpoznania znamienia potrzebna jest mądrość i rozum - Objawienie Jana 13:18, to trzeba pamiętać, że prawdziwy rozum i prawdziwa mądrość są w Alfie i Omedze - Chrystusie ... " Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum " - Przysłów Salomona 9:10 BW - miejmy bojaźń Pana, poznawajmy Chrystusa - Świętego a w swoim czasie wszystko będzie nam ukazane. Nie muszę się trwożyć czym będzie znamię, czym będzie coś innego. Wiem, że Pan objawi mi wszystko w swym czasie, odpowiednim idealnym czasie. A ja powinienem Go poznawać i Trwać w Nim kochać Go. Nie bójmy się, ufajmy Zbawcy... Nie po to umarł za nas, aby teraz czy w przyszłości porzucić swój lud. 
Odpowiedz
#2
Bardzo ciekawe spostrzeżenia. Mało kto zwraca na to uwagę, ludzie są nakręceni, że znamię to 100% czip, że będzie to tak i siak to wszystko przebiegało. Osobiście uważam, że będzie bardzo namieszane w czasach końca jak chodzi o zwiedzenia, podróbki prawdziwych proroctw itd. i bez relacji z Jezusem możliwe, że nikt się nie połapie. Wiedza tutaj nic nie da:

"I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości."
- 2 Tesaloniczan 2:11-12

Sam Bóg zaślepi tych, którzy odrzucają prawdę.
Moje wypociny na temat chrztu Duchem i języków jak ktoś chce - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=604
Odpowiedz
#3
(02-01-2016, 06:34 PM)Arraivald napisał(a):  Bardzo ciekawe spostrzeżenia. Mało kto zwraca na to uwagę, ludzie są nakręceni, że znamię to 100% czip, że będzie to tak i siak to wszystko przebiegało. Osobiście uważam, że będzie bardzo namieszane w czasach końca jak chodzi o zwiedzenia, podróbki prawdziwych proroctw itd. i bez relacji z Jezusem możliwe, że nikt się nie połapie. Wiedza tutaj nic nie da:

"I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości."
- 2 Tesaloniczan 2:11-12

Sam Bóg zaślepi tych, którzy odrzucają prawdę.

Bóg ich nie zaślepi, to ich złe wybory, ich bunt zaślepią ich. Kto odrzuca prawdę, depcze po świetle - ten wpada w coraz większe kłamstwo i ciemność. Bóg dopuści to wszystko - pokazane jest że wszystko ma pod kontrolą, choć nie sprawia zła, ale dopusci na krótko działanie antychrysta, fałszywego proroka itd a ludzie, którzy nie umiłują prawdy, ale znajdą upodobanie w grzechach/nieprawości sami siebie zniszczą


" To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.

21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.
22 Podając się za mądrych, zgłupieli;
23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.
24 Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą.
25 Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
26 Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze.
27 Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. " - Rzymian 1:27 UBG - słowo "błąd" jest tym samym słowem co w liście Pawła przetłumaczone jako obłęd, ale tak jak tu u Rzymian, to sami ludzie na siebie to sprowadzają, ale cała historia ludzkości jest pod Bożą kontrolą i to m.in powinno dawać nam pokój - wiemy że Boży plan jest w toku, zawsze był i będzie również w przyszłości. Nawet o antychryście piszę : " DANO mu władzę " = wszystko z dopustu Bożego, tak jak w przypadku Hioba i szatana, ale tak jak w przypadku Hioba tak i  wprzyszłości wszystko dobrze się skończy, bardzo dobrze - perfekcyjnie i nie będzie zła.

Kiedyś w jakimś tłumaczeniu widziałem słowa z Tesaloniczan jako : " Bóg pośle skutek ich błędów "" Wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni.

11 Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu;
12 Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość.
13 Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. " - 2 Tesaloniczan 2:10-13


jeśli chcemy aby było z nami dobrze to uświęcajmy się w duchu Chrystusowym, nie gaśmy go - 1 Tesaloniczan 5:19. On może być zagaszony, przygaszony - 2 Tymoteusz 1:6 - stąd Paweł apeluje do Tymoteusza aby go rozniecił. Mamy być pełni ducha Chrystusowego - Efezjan 5:18.

Chrystus jest Prawdą - miłujmy go a o Nim świadczą natchnione Pisma. Bezbożni nie miłują Chrystusa ale wolą nieprawości, inni trwają w uświęceniu w Duchu i wierzą Chrystusowi, Ewangelii, natchnionym przekazom

Tylko intymny bliski związek z Chrystusem - będzie ratunkiem. Nie można zachwaszczać serca a do tego przyczyniają się grzechy, ale również światowe rzeczy, marności, światowe newsy, patrzenie na spiski, wszystko co nie skierowane na Chrystusa - temat rzeka.

Mądrość o rozum - prawdziwą mądrość i rozum są w żywym Chrystusie, trzeba trwać w Nim a On będzie w swoim czasie objawiał wszystko. Jego nalezy poznawać a nie szatana. Chrystusa plany trzeba poznawać a nie plany szatana. Trzeba poznawać Chrystusowe dobro, a nie zło szatana. Gdy będziemy znali Pana, Jego plany i Jego dobro to będziemy zwycięzcami i wszystko rozpoznamy.

Natomiast ci którzy gdzieś obok Chrystusa dodatkowo kieruję swoje umysły, serca - ci sobie szkodzą np :

CYTUJĘ : " Priest będę się modlić, bo widać było przez pewien czas, że masz obsesje szukania wszystkiego na temat „co się dalej wydarzy” i tak właśnie nakręciłeś w sobie spiralę strachu… wiem bo sama tak robiłam i dalej czasami robię… Ja też już regularnie mam takie fazy strachu, że nie mogę nawet zasnąć i mam w sobie taki niepokój, że roznosi mnie od środka, po prostu boję się i nie wiem co dalej ze sobą zrobić, najgorsze, że wtedy praca w ogóle mi nie idzie, nic mi nie idzie i zagłębiam się w myślach, że się boję, bo nie wiem co przyniesie kolejny dzień i klikam po necie szukając wydarzeń, jakiś spisków, komentarzy itp… To nie jest dobre i trzeba się tego wystrzegać, ale jak już weszło to w nawyk to ciężko jest o porzucenie. Będe się modlić o spokój ducha dla ciebie i o to aby Pan wskazał Ci jak masz żyć i jaką drogą podążać, proszę też o taką sama modlitwę za mie, bo też tkwię w potrzasku. "


inny komentarz
: " Sama kilka lat temu żyłam w ciągłym lęku, bałam się iść spać, bo ciągle się nakręcałam negatywnymi wiadomościami, teoriami spiskowymi itp.

Radziłabym Tobie na jakiś czas odciąć się zupełnie od wiadomości, informacji niosących strach. Myślę że to jest konieczne. I skupić się na Panu Bogu, na modlitwie, proś Pana Jezusa by wypełnił Twoje serce i pokazał Ci jaka jest prawda. Utwierdzić w wierze w Boga. "


zasadzka na ludzi fałszywe banknoty - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/zasadzka-na-ludzi-faszywe-banknoty.html


, kierowanie serca, umysłów na "spiski" , plany szatana, cały świat symboli, gestów i całego tego celowo wykreowanego cyrku - niszczy wiarę w sercu. Niszczy serca wierzących. M.in te rzeczy gaszą ducha i stąd później ludzie tak tez piszą :


cytuję : " Mam wielką nadzieję że Pan wróci jak najszybciej bo od bardzo dawna do dziś mam często myśli samobójcze a czasem nawet depresję z pewnych złych przyczyn i czasem już nie daję rady "


 DUCHA NIE GAŚCIE - 1 Tesaloniczan 5:19 - ludzie sami gaszą ducha, sami dokonują głupich wyborów a potem często zrzucają na szatana - szatan mnie atakuje itd. To oni sami siebie niszczą, zaśmiecając swoje serce, niszcząc swoje serca. Sami gaszą ducha.

Gdyby nie zablokowane serce czy nie zachwaszczone to taki byłby stan :

" A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały " - 1 list apostoła Piotra 1:8 UBG -


,
Odpowiedz
#4
Możliwe, że twoja interpretacja jest prawidłowa.

A co do spisków to niezbyt rozumiem czemu mam przypiętą plakietkę osoby, która zajmuje się głównie spiskami? Coś tam czasem przetłumaczę czy napiszę co jest związane z takowym tematem co ja uznaję po prostu za informacje (a już dawno nic nie działałem w taki sposób bo najnowszy filmik który tłumaczyłem był o Chrystusie + 2 artykuły napisałem o sprawach duchowych niemające nic wspólnego ze spiskami). Sam na końcu mojego posta zwróciłem uwagę, że "bez relacji z Jezusem możliwe, że nikt się nie połapie. Wiedza tutaj nic nie da".

Ja nie mam specjalnie strachu przed wojnami, kataklizmami itd., a też wiadomości/newsy z tym związane (których zazwyczaj już nie chce mi się oglądać) nie budzą we mnie strachu. Depresję zabrał Jezus jak się nawróciłem i nigdy nie wróciła. To czego głównie się obawiam to czy będę miał z Jezusem taką relację jaką powinienem mieć i o innych ludzi którzy nie znają Jezusa.
Moje wypociny na temat chrztu Duchem i języków jak ktoś chce - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=604
Odpowiedz
#5
(16-01-2016, 01:46 PM)Arraivald napisał(a):  Możliwe, że twoja interpretacja jest prawidłowa.

A co do spisków to niezbyt rozumiem czemu mam przypiętą plakietkę osoby, która zajmuje się głównie spiskami? Coś tam czasem przetłumaczę czy napiszę co jest związane z takowym tematem co ja uznaję po prostu za informacje (a już dawno nic nie działałem w taki sposób bo najnowszy filmik który tłumaczyłem był o Chrystusie + 2 artykuły napisałem o sprawach duchowych niemające nic wspólnego ze spiskami). Sam na końcu mojego posta zwróciłem uwagę, że "bez relacji z Jezusem możliwe, że nikt się nie połapie. Wiedza tutaj nic nie da".

Ja nie mam specjalnie strachu przed wojnami, kataklizmami itd., a też wiadomości/newsy z tym związane (których zazwyczaj już nie chce mi się oglądać) nie budzą we mnie strachu. Depresję zabrał Jezus jak się nawróciłem i nigdy nie wróciła. To czego głównie się obawiam to czy będę miał z Jezusem taką relację jaką powinienem mieć i o innych ludzi którzy nie znają Jezusa.

jeśli mój komentarz cię uraził to przepraszam, odniosłem się rzeczywiście m.in też do twojej osoby, ale nie jako osoby, które stale się zajmuje tym, czy coś takiego, ale wiem, że przynajmniej kiedyś tym się zajmowałem i mój komentarz był takim prewencyjnym napisaniem ale może nieaktualnym już w przypadku twojej osoby i oby tak było ... i dobrze że masz taki trend jak napisałeś, więc jeszcze raz przepraszam, nie chciałem nic ci przypinać, ani nie urazić. to był taki ogólny głos i może niepotrzebny akurat w tym wątku, którego głównym tematem jest coś innego

ale nawet gdyby ktoś w 100 % siedział tylko w spiskach, to i z takiego stanu Pan może wyprowadzić, sam kiedyś siedziałem w świecie spisków - ale nie miało na mój stan duchowy dobrego wpływu, dlatego przestrzegam tak mocno m.in przed tym i może za bardzo się nakręciłem w ostatnim czasie wokół tego tematu


ArrowArrow co do tłumaczenia filmików, to jeślibyś miał ochotę, czas to mógłbyś mi coś przetłumaczyć ?? jesli z jakiegoś powodu twoja odpowiedź brzmi nie, to nie wnikam w przyczyny i nie będę się gniewał, miał zadr, urazy itp


co do tematu podrabiania proroctw, czy podrabiania biblijnych rzeczy, osób, wydarzeń to na pewno będą miały miejsca takie rzeczy


" Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. (8) Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. " - Księga Daniela 7:7-8 BW


" Pilniem się przypatrywał rogom, a oto róg pośledni mały wyrastał między niemi, i trzy z tych rogów pierwszych wyłamane są przed nim; a oto w onym rogu były oczy podobne oczom człowieczym, i usta mówiące rzeczy wielkie. " - Daniel 7:8 Biblia Gdańska


Cytat:" A dziesięć rogów to znaczy, że z królestwa onego dziesięć królów powstanie; a po nich powstanie pośledni, który będzie różny od pierwszych, i trzech królów poniży " - Daniel 7:24 Biblia Gdańska


" A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże " - Objawienie Jana 17:16-17 BW

" A dziesięć rogów, któreś widział na bestyi, cić w nienawiści mieć będą wszetecznicę i uczynią ją spustoszoną i nagą, i ciało jej będą jeść, a samą ogniem spalą. (17) Albowiem Bóg podał do serc ich, aby czynili wolę jego, a czynili jednomyślnie, i dali królestwo swoje bestyi, ażby się wypełniły słowa Boże " - Biblia Gdańska


antychryst trzy z pierwszych dziesięciu rogów wyłamie, poniży trzech króli a w Objawieniu nie pisze, że będą jego wrogami, ale oddadzą mu władzę - czy to nie będzie jakaś pokazówka, ustawka ?? załóżmy że jednym z tych trzech, będzie marionetka która zasiądzie w 3 świątyni - z jednej strony ten człowiek nie byłby przecież wrogiem antychrysta, ale z drugiej strony zostałby wyłamany, ponizony przez niego - bo ten będzie odgrywał drugie przyjście Chrystusa


ja tu widzę jakieś zwodnicze pokazówki - jakie dokładnie czas pokazę, ale jakieś kreowanie marionetki, czy marionetek które będą udawały antychrysta bedzie moim zdaniem miało miejsce i jest logiczne patrząc jak szatan rozgłasza na cały świat że np antychryst zasiądzie w 3 świątyni - albo szatan jest idiotą albo zastawia potężną pułapkę, ja obstawiam drugą opcję, idiota nie mógłby zwodzić całego świata - Objawienie Jana 12:9

, " Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, i fałszywi prorocy, i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli (by można) i wybrane " - Biblia Gdańska - fałszywi Chrystusowie, a nie fałszywy Chrystus - Biblia nie zaprzecza, temu o czym mówię, że będzie imitacja, czy imitacje m.in antychrysta ale jak najbardziej może na to wskazywać, a na pewno działania szatana na to wskazują, że tak będzie, ale w swoim czasie wszystko będzie jawne dla uczniów, więc bądźmy uczniami, poznawajmy Pana i Jego świętość i aby ona była naszym udziałem w coraz większym stopniu.

pamiętajmy też że znajomość czegoś to jedna strona medalu, bo sama znajomość nic nie da, bo z samą wiedzą człowiek szybko wyprze się Chrystusa w czasie ciężkich prób, prześladowań, pokus. Przyjdzie jakieś np więzienie, obóz pracy, tortury, konfiskata majątku, bezdomność czy coś innego i człowiek z samą wiedzą zostanie połamany tymi rzeczami. Ale kto będzie uczniem, kto będzie skupiał się na Panu, na poznawaniu Go i społeczności z Nim, będzie skupiony na świętości - tacy bedą wierni w najgorszych nawet okolicznościach i miejscach.

Wybierajmy mądrze już dziś, bo w to trzeba wchodzić już teraz i każdego następnego dnia ..." Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych. " - Uwspółcześniona Biblia Gdańska


,
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości